Bookmark and Share

VYHLÁŠKA

Vydáno dne 27. 03. 2009 (4531 x přečteno)

pro účel změny druhu pozemku parc.č. 141/1 z trvalého travního porostu na zahradu v katastrálním území Opálka.


MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/8358/08/My

 

V Klatovech, dne : 13.3.2009

 

Č.j.:

OVÚP/1753/09/My

 

 

 

 

 

Vyřizuje:
Tel.:

Ing. Martin Malý

376 347 276

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 17.10.2008 podala

Květoslava Mužíková, nar. 3.6.1962, Strážnická 1004/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.          Vydává podle § 80 a 92  stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně využití území

pro účel změny druhu pozemku parc.č. 141/1 z trvalého travního porostu na zahradu v katastrálním území Opálka.

 

Plošné vymezení a určení nového využití území :

-            Změna druhu pozemku parc.č. 141/1 (1886 m²) z trvalého travního porostu na zahradu v katastrálním území Opálka.

 

Stanoví podmínky pro nové využití pozemků :

1.                  Pozemek parc.č. 141/1 v katastrálním území Opálka o celkové výměře 1886 m², vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, bude nově využíván jako zahrada.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Květoslava Mužíková, nar. 3.6.1962, Strážnická 1004/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

 

 

II.       Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

plotu a skladu nářadí (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 141/1 v katastrálním území Opálka.

 

 

Druh a účel umisťované stavby:

-            Plot

-            Sklad na nářadí

Umístění stavby na pozemku:

-            Plot a sklad – pozemek parc. č. 141/1 v katastrálním území Opálka.

Určení prostorového řešení stavby:

-            Plot z drátěného pletiva na ocelové sloupky výšky 1,80 m.

-            Sklad přízemní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu 4,00 x 6,20 m (24,80 m²), střecha sedlová, výška hřebene od upraveného terénu nepřesáhne 5,00 m, dispozice 3x sklad

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.         Plot bude umístěn na pozemku parc. č. 141/1 v katastrálním území Opálka podél hranic s pozemky parc.č. 140/2, 141/2, 142, 1449/4, st.p. 30. Plot bude z drátěného pletiva na ocelové sloupky výšky 1,80 m.Vjezdová vrata šířky 3,60 m umožňující přístup na pozemek parc.č. 141/1 z pozemku parc.č. 140/2 budou u jihozápadního rohu pozemku.

3.         Plot je stavba, jejíž provedení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

4.         Plot žádnou svou částí nepřesáhne na sousední pozemky.

5.         Sklad na nářadí bude umístěn na pozemku parc. č. 141/1 v katastrálním území Opálka. Vzdálenost objektu od hranice pozemku parc.č. 141/2 bude 3,00 m, od hranice pozemku parc.č. 142 bude 3,00 m.

6.         Sklad bude přízemní, nepodsklepený objekt, obdélníkového půdorysu 4,00 x 6,20 m (24,80 m²), střecha bude sedlová, výška hřebene od upraveného terénu nepřesáhne 5,00 m, orientace hřebene bude ve směru východ/západ, dispozici bude tvořit 3x sklad. Objekt nebude napojen na inženýrské sítě.

7.         Dešťové vody ze střechy budou vsakovány na pozemku parc.č. 141/1.

8.         Sklad na nářadí je stavba splňující požadavky ust. § 103 odst. 1 písm. a) bod 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a její provedení nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

9.         Budou splněny podmínky : Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 10.2.2009, č.j. ŽP/434/09/Rt :

-            Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích bude použita k terénním úpravám v okolí objektu na pozemcích p.č. 141/1 v k.ú. Opálka.

-            V průběhu stavby musí investor učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

-            Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí být zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Květoslava Mužíková, nar. 3.6.1962, Strážnická 1004/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23

 

 

 

III.    Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

-            -----------------------------

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

-            -----------------------------

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

-            -----------------------------

 

Odůvodnění:

Dne 17.10.2008 podala žadatelka Květoslava Mužíková, bytem Strážnická 1004/18, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu na stavbu plotu. Jelikož oznámení nemělo náležitosti podle § 96 odst. 3 stavebního zákona,  stavební úřad dne 4.11.2008 usnesením č.j. OVÚP/8359/08/My rozhodl o projednání záměru v územním řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 27.11.2008.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byla žadatelka dne 3.12.2008 vyzvána k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. OVÚP/9178/08/My přerušeno.

Dne 16.1.2009 rozšířila žadatelka své podání žádostí o vydání rozhodnutí o změně využití území a rozhodnutí o umístění stavby skladu nářadí. Žádost byla kompletně doplněna dne 10.2.2009.

Stavební úřad oznámil dne 10.2.2009, dopisem č.j. OVÚP/949/09/My, zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.3.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. OVÚP/950/09/My.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky:

-          Městský úřad Klatovy, koordinované stanovisko č. 38, dne 10.2.2009, č.j. ŽP/699/09/Ks

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 6.2.2009, č.j. ŽP/763/09/Ro, součást K.S.č. 38

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření, dne 6.2.2009, č.j. ŽP/699/09/Ks, součást K.S.č. 38

-          Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko, dne 10.2.2009, č.j. ŽP/434/09/Rt

-          Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, vyjádření, dne 10.2.2009, č.j. ŽP/437/09/Rt

-          Město Strážov, vyjádření, dne 13.10.2008

-          Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyjádření, dne 26.6.20008, č.j. UZSVM/PKT/4688/2008-PKTM

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení :

Účastníci územního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 85 stavebního zákona.

- podle § 27 odst. 1 správního řádu : Květoslava Mužíková,

- podle § 27 odst. 2 správního řádu : Mgr. Václav Šilhavý, František Toman, Jiří Muchka, Zdeňka Tomanová, Ing. František Jirkovský, Věra Kolářová, Zdeňka Rendlová, Jan Grasl, Václav Denk, Jaroslava Denková, Václav Rendl, Zdeněk Kolář, Ing. Jitka Denková, Jaroslav Jiřík, Jiří Jiřík, Petr Beneš, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Město Strážov, ČEZ Distribuce, a.s.,, RWE Distribuční služby s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň

Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících se stavbou skladu nářadí a plotu. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Město Strážov má územní plán.

Účastníkům územního řízení bude územní rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování