Historie

110 LET KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY

Nejstarší dosud zjištěný záznam o zhotovování krajek ve Strážově je z roku 1725. V roce 1807 je napočteno ve Strážově 18 krajkářek. V první polovině 19. století se podle dochovaných zpráv paličkovalo skoro v každém domě.

Keltové a Rovenská hora u Strážova

Z anonymity pravěkých národů na území severně od Alp se vynořil na sklonku 6. stol. př.n.l. lid keltský. Obchodní
a hospodářské styky přiblížily keltské prostředí vlivu řecké a etruské civilizace. Do oblasti na sever od Dunaje v dnešním Bavorsku a v jihozápadních Čechách se klade území keltských Bójů, kteří dali Čechám první historický název Boiohaema. Pohoří Šumavy tedy leželo ve středu území obývaného Bóji a bylo jim důvěrně známé. Nepřetržitá posloupnost mohylových kultur českofalcké a milavečské již od doby bronzové byla sice poznamenána výkyvy v intenzitě osídlení, přímá návaznost však nikdy nebyla porušena. Například v Tajanově – Husíně na Klatovsku z 50ti zjištěných mohyl bylo 14 z doby bronzové, 12 z doby milavečsko – knovízské, 7 z doby halštatské a 5 z doby laténské. Toto dlouhodobé osídlení si vyžádalo i vznik obchodních stezek přes Šumavu. A i naopak, obchodní stezky podnítily rozvoj a zalidnění určitých regionů.

Židovský hřbitov ve Strážově

Jest původu prastarého, nejméně 600 let starý. Leží as 25 minut od Strážova na východ na severním svahu Smrkové hory. Z údolí Lukavického potoka vedou k němu 2 cesty: jedna přímá, příkrá, široká a od r. 1917 lipami vysázená; druhá povlovnější a vozová odbočuje poněkud vlevo.

VZPOMÍNKA NA ZÁHORČICKOU HOSPODU

Stará hospoda v Záhorčicích byla ve své době známá v širokém okolí. Nedávno o ní ve své knize vyprávěl Karel Potužník ze Srní. On zná místní poměry velmi dobře, neboť jeho manželka Marie pochází ze Strážova od Škachů. Kniha, kterou z jeho vyprávění sepsal známý filmový režisér a producent Jaroslav Soukup, se jmenuje „Vzpomínky na Srní“ a je možné si ji vypůjčit ve strážovské knihovně.

STRUČNÁ HISTORIE KOVODRUŽSTVA V DATECH

 

Zalistovali jsme ve starých obecních kronikách, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti z šedesátileté historie družstva, jehož existence má pro Strážov a Strážováky velký význam.

KVĚTEN 1945

V letošním roce slavíme 60 let od konce druhé světové války. Vzpomínky na zlomové období v novodobé historii Evropy jsou pro mladou generaci velmi zajímavé. V brožuře „VZPOMÍNKY STRÁŽOVÁKŮ“, která vyšla v loňském roce, květnové dny roku 1945 krásně popsal pan Emanuel König. Tentokrát jsme zalistovali v obecní kronice a přiblížíme vám, jak viděl příjezd Američanů do Strážova tehdejší kronikář.

TĚŽKÉ ZAČÁTKY STRÁŽOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Podle „Všeobecného řádu školního“ z roku 1774 byla dosavadní „farní“ škola ve Strážově zcela nevyhovující, neboť vlastně ani řádnou školou nebyla - neměla totiž učitele k tomuto úřadu způsobilého. Byla tedy přeměněna na školu veřejnou neboli obecnou.

STRÁŽOVSKÁ KAMPELIČKA

V letech 1880 až 1890 opakovaně postihly oblast Klatovska ničivé přírodní katastrofy. Povodně a kroupy zničily celoroční práci zemědělců a drobní rolníci byli nuceni vypůjčovat si peníze u bohatých soukromníků, kteří jim určovali lichvářské úroky a zbídačovali je. To byl také důvod, který vedl k vytvoření husté sítě spořitelních a záložních spolků.

ZAČÁTKY STRÁŽOVSKÉHO SOKOLA

Tělovýchovná jednota Sokol byla ve Strážově založena na jaře roku 1897. U kolébky její stáli učitel Vavřinec Piťha, obvodní lékař Karel Seichert, obchodník Václav König a mnozí další. Mladí členové Sokola cvičili zprvu v sále hostince čp. 125, v létě pak na obecním tržišti na Pandrousku. Později se cvičilo s povolením obce a ředitele školy v tělocvičně měšťanské školy. Tělocvičná jednota Sokol uspořádala 14. srpna 1904 ve Strážově svůj první sokolský slet a kromě toho měla účast na četných okrskových, okresních, župních i všesokolských sletech v Praze

"RUDKA" – POZŮSTATEK PO DOLOVÁNÍ

V bezprostředním sousedství někdejších strážovských hutí se od nepaměti mírně zvedala a do dálky svou sytou červení zářila mohutná kupa rudé zeminy zvaná "Rudka". Až do let třicátých minulého století byl její vznik a původ pro celý kraj temnou záhadou! Mezi obyvatelstvem kraje kolovaly o jejím původu pouze dohady a domněnky ničím nedoložené

Průmyslová výroba ve Strážově

Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikaly první výrobní družstva. O jednu z prvních továrních výrob na Strážovsku se zasloužil Žid Feigl, majitel koželužny, která se pak přeměnila na Kozak Klatovy. Zakladatel koželužny byl jedním z příslušníků strážovské židovské komunity, která v době svého největšího rozkvětu představovala více než šestinu obyvatel Strážova.

Strážovské krajkářství

Od 18. století se na Strážovsku rozšířila výroba paličkovaných krajek. V roce 1896 zde byla dokonce založena odborná krajkářská škola. Zručnost zdejších žen byla oceněna na mnoha mezinárodních výstavách a jemné krajky se staly velmi žádanými (zámořské zakázky, obrovská krajka pro Národní divadlo v Praze, apod.) Krajkářská škola byla sice v roce 1953 zrušena, ale tradice mezi lidmi stále zůstává, o čemž svědčí úspěšné výstavy v klatovském muzeu..

Význam hornictví v historii obce

V polovině 15. století byly pod samotným Strážovem objeveny ložiska stříbra a možná ještě dalších nerostných surovin. S dolováním byl spojen velký rozmach Strážova, který v době své největší slávy dostal od krále Ludvíka Jagellonského některá městská práva (hrdelní, trhové a samosprávní). Z této doby pochází také erb Strážova, který symbolicky vyjadřuje obranný význam proti loupežným vpádům Bavorů. Po vyčerpání stříbra ve zdejších dolech, ke kterým dochází někdy v 16. století, nastává pomalý úpadek bývalého významného obchodního střediska.

Vznik a první písemné zmínky o obci

Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. Na ostrohu nad Strážovským potokem byla vystavěna pomezní a strážní tvrz, od níž dostala obec svoje jméno. Strážní místo vzniklo k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Zwiesel železnorudským průsmykem dále do českého vnitrozemí. První písemná zmínka o Strážově pochází z roku 1352, kdy je jmenován jako příslušenství k blízkému hradu Opálka.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 15  Stránka: 

0