Úřední deska

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.12 ÚPN-SÚ Strážov je zde.

VODNÉ A STOČNÉ 2010


Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2010 je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška k nemovitosti v Zahorčicích ze dne 24.6.2011 je zde.

ZÁMĚR ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ LHO

Nařízení č. 1/2011 města Klatovy ze dne 7.6.2011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov po zařizovací obvody "LHO Klatovy - Chudenice" a "LHO Klatovy - Švihov" je zde.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ PRO SKUP. VODOV

Zhodnocení finančního hospodaření Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko za rok 2010.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA

Oznámení o záměru města.

Záměr majetkoprávního úkonu města: pronájem v k.ú. Krotějov a pronájem podnikatelských prostor ve Strážově je zde.

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastrálním území Zahorčice je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení
na místo technicko-administrativního pracovníka/pracovnice (úředníka/úřednice územně samosprávného celku) na MěÚ Strážov.

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ


Oznámení o veřejném projednání návrhu ÚP Čachrov.

AUDIT ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ 2010

Ve zprávě auditora Účelového sdružení jsou obsaženy: údaje o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí, příloha k účetní uzávěrce, rozpočtové příjmy, výkaz zisku a ztráty, rozvaha.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 2. ČERVNA 2011 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji v katastrálním území Krotějov je zde.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ STRÁŽOV

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  - výstavba tůně k.ú. Strážov p.p.č. 346/1, 346/3,1469/12, 1469/35 je zde.

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ - VARROÁZA VČEL


Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj zasílá mimořádné veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel je zde.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

PRONÁJEM POZEMKŮ

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním pronájmu majetku na schůzi Rady města Strážov.

PŔERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY NA OPÁLCE A KOUPALIŠTI

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že ve čtvrtek 19.5.2011 od 7:30 hod do 10:00 hod bude na Opálce včetně koupaliště a lokality okolo koupaliště přerušena dodávka elektřiny.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ÚHLAVA

Návrh rozpočtového provizória Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2011 je zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že v úterý 12.dubna 2011od 7,30 hod. do 15.00 hod. bude v Krotějově, Patrasce, Hájku, Splži, Vítni a Božtěšicích přerušena dodávka elektřiny.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ KROTĚJOV

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna k.ú. Krotějov st.p. 31/1 je zde.

PRODEJ POZEMKU ROVNÁ

Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je zde.

SČÍTÁNÍ LIDU

Přehled sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody Města Strážov je zde.

PRONÁJEM POZEMKŮ

Z V E Ř E J N Ě N Í  

před projednáním žádostí o pronájmy městského majetku  na schůzi Rady města Strážov

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V ZAHORČICÍCH

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že v úterý 1. března 2011 od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude v Zahorčicích přerušena dodávka elektřiny.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

P O Z V Á N K A    

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 24. ÚNORA 2011 OD 19.00 HODIN NA RADNICI  

ZVEŘEJNĚNÍ - POZEMKY

Zveřejnění před projednáním na zasedání zastupitelstva je zde.

Plánky zveřejněných pozemků jsou zde.

ROZPOČET 2011

Návrh rozpočtu  na rok 2011 je zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY VE STRÁŽOVĚ

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že ve středu 16. února 2011 od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude ve Strážově (Židovská ulice, celá lokalita od náměstí k sokolovně, lokalita od náměstí k benzině, Hradčany, Pandrousek, celé náměstí, Vinný vrch) přerušena dodávka elektřiny.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÍTĚZSLAV STAFFA

Dokument je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MARTIN GONDEK

Dokument je zde.

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE

Preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat. Dokument je zde.

Obecně závazná vyhláška č. 35/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod

Dokument je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 9. PROSINCE 2010 OD 19.00 HODIN NA RADNICI

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo technicko - administrativního pracovníka / pracovnice MěÚ Strážov

Tato činnost je zařazena do 8. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místem výkonu práce je správní území Města Strážov. Nástup do pracovního poměru od 1.1.2011, případně dle dohody. Pracovní smlouva na dobu určitou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení ukončit bez výběru uchazeče.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV SE BUDE KONAT VE STŘEDU 10. LISTOPADU 2010 OD 19.00 HOD. V HOSTINCI „U JELENA“ VE STRÁŽOVĚ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠENÍ - RUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Dokument je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

P O Z V Á N K A

 NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,
KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 14. ŘÍJNA 2010
OD 19.00 HODIN NA RADNICI.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Strážov. Dokument je zde.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Městský úřad Klatovy oznamuje, že byl zpracován návrh zadání změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Strážov. Dokument je zde.

MOŠTOVÁNÍ OVOCE

Český zahrádkářský svaz Strážov zahájil moštování ovoce ve své moštárně ve zdravotním středisku. Moštovat se bude dle zájmu veřejnosti každou sobotu. Zájemci se mohou hlásit u paní Aleny Preslové (tel. 373 720 221, mob. 724 281 787). Cena za moštování: nečlen ČZS 1 Kč/kg, člen ČZS 0,50 Kč/kg.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KRÁLIKOVÁ

Dokument je zde.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,  KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 23. ZÁŘÍ 2010 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U JELENA“

 

PRACOVNÍ MÍSTO

Vyhlášení výběrového řízení na manuelního pracovníka komunální sféry a lesní výroby. Dokument je zde.

STAVEBNÍ POVOLENÍ - HRADČANY

Dokument je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dokument je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (VÁCLAV TOMAN)

Dokument je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (BOHUMIL KUPKA)

Dokument je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (FRANTIŠEK LANKUS)

Dokument je zde.

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Dokument je zde.

DORUČENÍ PÍSEMNOSTI - TOMAN VÁCLAV

Dokument je zde.

DORUČENÍ PÍSEMNOSTI - TOMAN VÁCLAV

Dokument je zde.

DORUČENÍ PÍSEMNOSTI - GONDEK MARTIN

Dokument je zde.

VYÚČTOVÁNÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO 2009

Dokument je zde.

ZMĚNA Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Dokument je zde.

STANOVENÍ POČTU ZASTUPITELŮ 2010-14

Dokument je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 8. ČERVENCE 2010 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U JELENA“

Závěrečný účet města za rok 2009

Dokument je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání Zastupitelstva města Strážov.

Dokument je zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že dne 21. června 2010 od 7.00 hod. do 17.00 hod. bude ve Strážově (náměstí, Židovská ulice, ulice k sokolovně, Hradčany, Káclink a část k Opálce) přerušena dodávka elektřiny.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Doručení písemnosti - Renata Hofmanová.

Dokument je zde.

NABÍDKA POZEMKŮ - LEHOM

Nabídka pozemků - Pozemkový fond ČR. Dokument je zde.

OBNOVA KATASTRÁLNÍ MAPY

Týká se k.ú. Strážov.

Dokument je zde.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ PARLAMENTNÍCH VOLEB

Dokument je zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Dokument je zde.

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Stavební úpravy a změna účelu užívání víceúčelového objektu na st.p.č. 364 v k.ú. Strážov.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 15. DUBNA 2010 OD 19.00 HODIN NA RADNICI

UZAVŘENÍ PŘEJEZDU V BĚŠINECH

Ve dnech 10. – 12. dubna bude z důvodu provádění stavebních prací na železničním přejezdu v Běšinech dotčená silnice z Kozí do Běšin úplně uzavřena. Objízdná trasa byla stanovena přes Víteň a Březí.  Autobus pojede v pondělí po této objízdné trase, avšak nebude obsloužena zastávka v Lukavici. Dle sdělení ČD bude pro místní provoz fungovat neoficiální úzká objížďka z Kozí pod viaduktem do Běšin.

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Podklady pro jednání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvtek 25. února 2010 od 18.00 hod. v hostinci "U Jelena" najdete ZDE.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 25. ÚNORA 2010 OD 18.00 HODIN V HOSTINCI „U JELENA“

PŘECHODNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY

Česká pošta ve Strážově oznamuje, že od pondělí 15. února 2010 až do odvolání bude otevřena vždy od 10.30 hod. do 16.00 hod.

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 25. února 2010

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním žádostí o pronájmy městského majetku

na schůzi Rady města Strážov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zahájení řízení o změně využití území.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dostavba náměstí a celková revitalizace městské památkové zóny – 1. etapa.

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním pronájmu majetku na schůzi Rady města Strážov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 26. LISTOPADU 2009 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U JELENA“ VE STRÁŽOVĚ

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Strážov – dostavba náměstí a celková revitalizace městské památkové zóny – 1. etapa“, umístěné na p.p.č. 1449/1, 1449/3, 1411/2, 1411/3, 1411/13, 1449/2, 1411/12 v  k.ú. Strážov na Šumavě.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ro z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Strážov, Hradčany - kNN, NN

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 27. SRPNA 2009

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 27. srpna 2009

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním pronájmu majetku na schůzi Rady města Strážov

Obecně závazná vyhláška č. 33/2009,

kterou se zrušuje vyhláška č. 2/1992, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 28. KVĚTNA 2009 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta Města Strážov podle § 32 zákona č. 62/2003, o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů oznamuje, že

hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hod.

a v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hod.

a místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 (celý správní obvod Města Strážov) je obřadní místnost Městského úřadu ve Strážově.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA STRÁŽOV ZA ROK 2008

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 28. května 2009

VOLBY - INFORMACE

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE STŘEDU 29. DUBNA 2009 OD 19.00 HODIN NA RADNICI

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

V PONDĚLÍ 23. BŘEZNA 2009

OD 17.00 HODIN NA RADNICI

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

Martin Gondek, trv. bytem Strážov 71, nar. 22.11.1966

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

Václav Toman, trv. bytem Strážov 71, nar. 10.9.1960

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 26. ÚNORA 2009

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Oplocení pozemku, sklad nářadí, změna využití území
Opálka

na pozemku parc. č. 141/1 v katastrálním území Opálka.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku

na zasedání Zastupitelstva města Strážov,

které se bude konat ve čtvrtek 26. února 2009

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

rodinného domu a garáže ve Strážově, včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a vedení el. energie od sloupku umístěného na hranici pozemku stavebníka (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1274/61 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Lukavice - sklad řeziva

na pozemích parc. č. 17/14, 17/15 v katastrálním území Lukavice u Strážova.

Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Ludmila Sannen, nar. 11.7.1953, Sparrenweg 52, 3980 Tessenderlo, Belgie a Erwin Sannen, nar. 8.10.1944, Sparrenweg 52, 3980 Tessenderlo, Belgie, kterého zastupuje Ing. Karel Virt, Lipová 561, 339 01 Klatovy (dále jen "žadatel") podal dne 8.12.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu a garáže ve Strážově, včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky a vedení el. energie od sloupku umístěného na hranici pozemku stavebníka, vše na pozemku parc. č. 1274/61 v katastrálním území Strážov na Šumavě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Lukavice - sklad řeziva

na pozemcích parc. č. 17/14, 17/15 v katastrálním území Lukavice u Strážova.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 11. PROSINCE 2008

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krotějov - stáj pro koně
na pozemcích parc. č. 287, p.p.k. 617  a p.p.k. 284 v katastrálním území Krotějov.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku

na zasedání Zastupitelstva města Strážov,

které se bude konat ve čtvrtek 11. prosince 2008

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 30. ŘÍJNA 2008 OD 18.00 HODIN NA RADNICI VE STRÁŽOVĚ

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ a.s. vám tímto oznamujeme, že v souvislosti s nezbytnými pracemi na zařízení distribuční soustavy dojde k následujícím přerušení dodávky elektřiny:

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ a.s. vám tímto oznamujeme, že v souvislosti s nezbytnými pracemi na zařízení distribuční soustavy dojde k následujícím přerušení dodávky elektřiny:

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ a.s. vám tímto oznamujeme, že v souvislosti s nezbytnými pracemi na zařízení distribuční soustavy dojde k následujícím přerušení dodávky elektřiny:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o vydání Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ a.s. vám tímto oznamujeme, že v souvislosti s nezbytnými pracemi na zařízení distribuční soustavy dojde k následujícím přerušení dodávky elektřiny:

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ a.s. vám tímto oznamujeme, že v souvislosti s nezbytnými pracemi na zařízení distribuční soustavy dojde k následujícímu přerušení dodávky elektřiny:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„STRÁŽOV, Náměstí - NN, kNN“

na pozemcích st. p. 104, 105/2, 200, 201, 202, 203, 205, parc. č. 1411/2 a 1449/2 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 28. SRPNA 2008

OD 19.00 HOD. V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 28. srpna 2008

OZNÁMENÍ

Božtěšice - příkrmiště pro chov ovcí

na pozemku p. p. k. 182, pozemky dotčené požárně nebezpečným prostorem stavby

p.p.k. 184, 204/d1 v katastrálním území Božtěšice na Šumavě.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


přístavba seníku
k rozestavěné stavbě skladu zemědělských strojů

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 100/2 v katastrálním území Lukavice u Strážova.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

hospodářský objekt, Opálka


(dále jen "stavba") na pozemku p. p. k. 148/3 v katastrálním území Opálka.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ VYSTAVENÍ

NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ STRÁŽOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Hospodářský objekt - seník, Opálka


PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY VE STRÁŽOVĚ

Na základě sdělení společnosti ČEZ a.s. vám tímto oznamujeme, že v souvislosti s nezbytnými pracemi na zařízení distribuční soustavy dojde k následujícím přerušení dodávky elektřiny:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

rybník Koník

 

na pozemcích parc.č. PK437, PK439 v katastrálním území Víteň a p.č. PK633 v katastrálním území Strážov.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 29. KVĚTNA 2008

OD 19.00 HOD. V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“ VE STRÁŽOVĚ

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy

moru včelího plodu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 29. května 2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o uložení písemnosti - Toman Václav, Strážov 71

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

zastavení územního řízení na stavbu

hobby dílna


(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 102 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Javoříčko, Vodafone - TS, NN“
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 24, 26, parc. č. 649/2 a 869 v katastrálním území Brtí.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rybník „Koník“


na pozemcích parc. č. PK437, PK439 v katastrálním území Víteň a p.č. PK633 v katastrálním území Strážov.

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Nákup lesní techniky pro lesní hospodářství Města Strážov“

Nabídka pozemků - Pozemkový fond

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR - Lukavice u Strážova.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 27. BŘEZNA 2008

OD 19.00 HODIN NA RADNICI VE STRÁŽOVĚ

Nařízení krajské veterinární správy

Při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-varroázy včel

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 27. března 2008

Pronájem areálu koupaliště ve Strážově

Město Strážov hledá nájemce areálu koupaliště včetně ubytovacích chatek na letní sezónu 2008.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním pronájmu majetku na schůzi Rady města Strážov

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 28. ÚNORA 2008

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Prodej palivového dřeva

Město Strážov nabízí štípané palivové dřevo (cca 6 prostorových metrů). Prodej se uskuteční formou dražby s vyvolávací cenou 2000 Kč.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Strážov, okr. Klatovy - cisternová automobilová  stříkačka“

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 28. února 2008

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Brtí - přístavba seníku


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Malá vodní nádrž, Strážov“

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 10. LEDNA 2008

OD 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI RADNICE

Obecně závazná vyhláška č. 31/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatky se od 1.1.2008 zvýší

Na základě usnesení Zastupitelstva města Strážov dojde od 1.1.2008 ke zvýšení některých poplatků. Konkrétně bude navýšen místní poplatek za odpady, vodné a stočné. Ve stejné výši jako v roce 2007 zůstává poplatek ze psů i další místní poplatky.

Mimořádná veterinární opatření

NAŘÍZENÍ č. 10/2007

Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Družstevní 13, 301 00 Plzeň

č.j. VET/2824/2007

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95

  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

  za okres    Klatovy

v katastru    Viteň

   Datum vyhlášení kola :  7.12.2007

Poslední den podání

žádosti o nabídnuté pozemky :         7.1.2008

Kolejové úpravy a racionalizace trati Horažďovice

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

OZNAMUJE VEŘEJNOSTI

Zahájení zjišťovacího řízení záměru


Kolejové úpravy a racionalizace trati Horažďovice předměstí-Klatovy

 

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 13. PROSINCE 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že ve dnech22.10., 25.10., 26.10., 31.10. a 1.11. od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude v osadě Patraska - od bývalé školy směrem na Strážov a Plásky přerušena dodávka elektřiny.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že ve čtvrtek 18. října 2007 od 9.00 hod. do 12.00 hod. bude na Opálce, okolo koupaliště a k TV převaděči. přerušena dodávka elektřiny.

Uzavření silnice Patraska – Krotějov - Plásky

Oznamujeme tímto, že v sobotu 6. října 2007 bude od 12.00 do 18.00 hod. z důvodu konání rychlostní zkoušky automobilových závodů komunikace Patraska – Krotějov – Plásky uzavřena.

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 4. října 2007

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

 k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že v úterý 18. září 2007 od 8.00 hod. do 12.00 hod. bude ve Strážově - Židovská ulice, od náměstí k sokolovně, od náměstí ke Kovodružstvu, Pandrousek a v úseku náměstí. přerušena dodávka elektřiny.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražba nemovitosti č.p. 19 v Brtí včetně souvisejících pozemků.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výstavba základové stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone   a elektrické přípojky NN  – Strážov - Brtí  

na pozemcích parc.č. 866, 869 a (PK 806/3),  v kat. úz. Brtí.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním pronájmů majetku

 

na schůzi Rady města Strážov, která se bude konat 9. srpna 2007.

Veřejná vyhláška

na stavbu: „Krotějov, paní Vejrostková  - vedení NN, kabel NN“

na pozemcích  p.č. 428/2, 427, 430/1 a st.53  v kat. území Krotějov
         

INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE

Ministerstvo zemědělství, Odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad v Klatovech upozorňuje všechny hospodařící zemědělce, že započalo s přijmem těchto žádostí dle nařízení vlády č. 155/2007 - o poskytnutí národních doplňkových plateb k přímým podporám (Top-Up). Žádost je nutno doručit na ZA..PÚ nejpozději do 31.července 2007, po tomto datu bude žadateli udělena za pozdní podání sankce. O dotaci může požádat jen ten, kdo požádalo dotaci na SAPS v roce 2007.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 7. června 2007 od 20.00 v kanceláři starosty.

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za

Název materiálu : Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2006.

 

Obsah: Zhodnocení finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí  Úhlava za  rok 2006.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výstavba základové stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone   a elektrické přípojky NN  – Strážov - Brtí  

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 19. dubna 2007 od 17.00 hod. na radnici

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 15. března 2007 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 1. března 2007 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

U S N E S E N Í

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 3. května 2007 od 19.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

 

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 5. dubna 2007 od 19.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

 

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 15. března 2007 od 17.00 v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala v úterý 20. února 2007 od 16.00 v kanceláři starosty.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 7. ČERVNA 2007

OD 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI RADNICE

V e ř e j n á   v y h l á š k a

žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Krotějov, paní Vejrostková  - vedení NN, kabel NN“ na pozemcích p.č. 428/2, 427, 430/1 a st.53  v kat. území Krotějov

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

ú z e m n í    r o z h o d n u t í    o    z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

 

z druhu pozemku trvalý travní porost na zahradu, pozemku parc.č. 30/10 ( výměra 610 m2) v katastrálním území Opálka

NÁVRH VÝROKU

pozemků parc. č. 126/3 a 126/4 kat. území Opálka

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 31. KVĚTNA 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 31. května 2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Strážov – malá vodní nádrž“

ZADÁNÍ  ZMĚNY Č. 8  ÚZEMNÍHO PLÁNU  SÚ  STRÁŽOV

 V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ  VYSTAVENÍ

NÁVRHU  ZADÁNÍ  ZMĚNY Č. 8  ÚZEMNÍHO PLÁNU  SÚ  STRÁŽOV

PODKLADY PRO ZASTUPITELSTVO

Podklady pro jednání zastupitelstva - návrh smlouvy na provozování ČOV a kanalizace ve Strážově.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 19. DUBNA 2007

OD 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI RADNICE

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí majetku na zasedání

Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2007

OZNÁMENÍ

o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Berounky

a

VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

LESY ČESKÉ REPUBLlKY,s.p.

Lesní správa Klatovy, Voříškova 259/III, Klatovy 339 01

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESA!

Vzhledem k rozsáhlé větrné kalamitě upozorňujeme majitele lesních pozemků na včasné vyklizení dřevní hmoty po kalamitě do 15.6.2007. Tato povinnost je uložena zákonem o lesích č.289/95 Sb., § 32 odst.2.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 15. BŘEZNA 2007

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Pozemkový fond oznamuje zamýšlený převod pozemku v k.ú. Krotějov.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 665  Stránka: 

0 1 2 3