Usnesení – 01.06.2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 01.06.2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

46)  …  o bezúplatném nabytí p.p.č. 520/3, 521/1, 521/2 a 529/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o celkové výměře 8092 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

47)  …  o bezúplatném nabytí p.p.č. 302/2, 135/2 a 138/3 v k.ú. Opálka o celkové výměře 5383 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

48)  …  o bezúplatném nabytí p.p.č. 390, 385, 382 a 378 v k.ú. Rovná o celkové výměře 6792 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

49)  …  směnit část p.p.č. 83 o výměře 69 m2 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 1274/136 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/67) o výměře 25 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě a pozemkovou parcelu č. 127/6 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 127/1) o výměře 44 m2 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova, které připadnou do vlastnictví Václava Koláře. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

50)  …  směnit v k.ú. Brtí p.p.č. 311/4 o výměře 1438 m2 a p.p.č. 320 o výměře 108 m2, které připadnou do vlastnictví města, za st.p.č. 56/2 o výměře 12 m2 a st.p.č. 56/3 o výměře 3 m2, které připadnou do vlastnictví Josefa Duchka s tím, že město Josefu Duchkovi doplatí částku 15545 Kč.

51)  …  směnit v k.ú. Viteň p.p.č. 308/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 308) o výměře 118 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 591 o výměře 118 m2, která připadne do vlastnictví Alexandra Gebela. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

52)  …  směnit v k.ú. Krotějov p.p.č. 90/7 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 90/6) o výměře 3 m2, p.p.č. 92/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 92) o výměře 4 m2 a p.p.č. 650/2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 650) o výměře 8 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 87 o výměře 22 m2, která připadne do vlastnictví Jany Tomanové a Mgr. Lucie Vávrové s tím, že tyto městu doplatí částku 140 Kč.

53)  …  koupit st.p.č. 162 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 232 m2 včetně jeho součásti – stavby domu č.p. 5 od Filipa Tomana, za cenu 100 000 Kč.

54)  …  koupit lesní p.p.č. 346/34 v k.ú. Rovná o výměře 3789 m2 od manželů Ivany a Josefa Jandových, za cenu 48 539 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

55)  …  obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

56)  …  celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

57)  …  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2022, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2022 v částce 13 636 205,44 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2022.

58)  …  rozpočtová opatření č. 7/2023 ve formě rozpočtových změn.

59)  …  Program rozvoje územního obvodu Města Strážov na období 2023-2027.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

60)  …  návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2022.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023