Usnesení – 01.09.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 1. září 2020 od 17.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

105)… smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 92/18, 565/2 a 565/3 v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zemního kabelového vedení NN a pojistkových skříní.

106) … pronájem části p.p.č. 6/4, 6/6 a 198/3 v k.ú. Božtěšice na Šumavě o výměře 420 m2 Ing. Ph.D. Jaroslavu Tomáškovi, za cenu 420 Kč ročně.

107) … smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.p.č. 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zemního kabelového vedení NN.

108) … propachtování části p.p.č. 301 v k.ú. Viteň o výměře 300 m2 Petře Tomanové, za cenu 82 Kč ročně.

109) … průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye ve dnech 07. a 08. 2020 po místních komunikacích na trase: Viteň – Plásky – koupaliště – Zahorčice – Opálka – Blata a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

110) … výsledek veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – místní komunikace pod sokolovnou“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou NDCON s.r.o., se sídlem Zlatnická 10, Praha, za cenu 177 000 Kč bez DPH.

111) … dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavební akce: „Havarijní stav kanalizace a vodovodu – ulice u sokolovny ve Strážově“ s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2020.

112) … dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavební akce: „Strážov – celková rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, který řeší prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2020.

113) … uzavření dodatku k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce České republiky, jehož účelem je prodloužení smlouvy do 31. prosince 2020.

114) … uzavření dodatku k pracovní smlouvě s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací, na jejichž základě se pracovní poměr prodlužuje do 31. prosince 2020. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru.

115) … rozpočtová opatření č. 7/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

116) … zastupitelstvu schválit změnu záměru směny pozemků s Václavem Benešem tak, že směňovaný pozemek bude rozšířen o část p.p. č. 1005/1 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Rada pověřila:

117) … starostu jednáním s Dagmar Majerovou ve věci směny pozemků.

118) … starostu přípravou geometrického plánu ve věci směny pozemků v k.ú. Mladotice.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Září 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 8. 2021 31. 8. 2021 1. 9. 2021 2. 9. 2021 3. 9. 2021 4. 9. 2021 5. 9. 2021
6. 9. 2021 7. 9. 2021 8. 9. 2021 9. 9. 2021 10. 9. 2021 11. 9. 2021 12. 9. 2021
13. 9. 2021 14. 9. 2021 15. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 9. 2021 18. 9. 2021 19. 9. 2021
20. 9. 2021 21. 9. 2021 22. 9. 2021 23. 9. 2021 24. 9. 2021 25. 9. 2021 26. 9. 2021
27. 9. 2021 28. 9. 2021 29. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021 2. 10. 2021 3. 10. 2021