Usnesení – 01.12.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 01. prosince 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

153) … vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Josef Toman.

154) … navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2022.

155) … plán inventur za rok 2022.

156) … bezúplatný převod movitého majetku k 31.12.2022 v celkové hodnotě 836 520,60 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

Rada rozhodla:

157) … uzavřít dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jehož předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

158) … uzavřít dodatky č. 72, 73, 74, 75, 76, 77 a 78 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen za svoz separovaných komunálních odpadů.

159) … vyplatit odměny členům výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů Zdeňku Benešovi 2000 Kč, Karlu Fürbacherovi  1200 Kč, Jindřichu Kiesenbauerovi 2200 Kč, Františku Tomanovi 400 Kč a Jiřímu Tomanovi 200 Kč. Odměny jsou stanoveny podle skutečných hodin strávených na výjezdech a v potaz jsou bráni pouze členové výjezdových jednotek s platnými zdravotními prohlídkami.

Rada zamítla:

160) … nabídku společnosti Kinematograf bratří Čadíků na hostování tohoto letního kina v rámci Filmového léta 2023.

161) … průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye 2023 po místních komunikacích na trase: Strážov – Brtí – Viteň – Zahorčice – Opálka – Blata.

Rada doporučuje:

162) … zastupitelstvu schválit na rok 2023 vyrovnaný rozpočet města s celkovými příjmy ve výši 39 525 410 Kč a celkovými výdaji ve výši 39 525 410 Kč a z toho vyplývající střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027.

163) … zastupitelstvu schválit pro Strážov na rok 2023 dvousložkovou cenu vodného (300 Kč pevná složka + pohyblivá složka 35,11 Kč/m3 bez DPH) a stočného (300 Kč pevná složka + pohyblivá složka 28,96 Kč/m3 bez DPH.

164) … zastupitelstvu schválit pro Zahorčice, Viteň, Horní Němčice, Lukavici a Rovnou na rok 2023 dvousložkovou cenu vodného (200 Kč pevná složka + pohyblivá složka 27,27 Kč/m3 bez DPH.

165) … zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, bude výše poplatku uvedena v částce 700 Kč.

166) … zastupitelstvu poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 85491 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2023.

167) … zastupitelstvu schválit návrh Františka Tomana na směnu pozemku č. 87 za adekvátní část pozemkových parcel č. 650, 648, 92, 90/6, 90/4, 90/5 a 86/1 vše v k.ú. Krotějov.

168) … zastupitelstvu schválit návrh Ing. Jana Pavláska ml. na směnu adekvátní části lesního pozemku č. 301/1 za pozemkovou parcelu č 173 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

169) … zastupitelstvu provést hlasování tajnou formou ohledně volby varianty místa pořádání pivních slavností v roce 2023 (náměstí nebo hasičské cvičiště ve Strážově).

Rada nedoporučuje:

170) … zastupitelstvu provádět mimořádné změny územního plánu mimo stanovená pravidla s výjimkou změn vyvolaných zájmem města.

171) … zastupitelstvu schválit žádost MUDr. Petry a Karla Luftových o prodej části pozemkové parcely č. 625/1 v k.ú. Brtí.

172) … zastupitelstvu schválit žádost Josefa Kroupara o prodej části pozemkových parcel č. 625/1 a 12/3 v k.ú. Brtí.

Rada pověřila:

173) … starostu, aby jednal s bankovními ústavy ve věci podepsaných kupních smluv v rámci III. etapy RD a jejich kolize při financování staveb přes úvěry a případně předložil na následující zasedání zastupitelstva adekvátní návrh řešení.

174) … starostu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v bývalém zdravotním středisku ve Strážově.

Rada odložila:

175) … návrh Josefa Duchka na směnu stavebních parcel č. 56/2 a 56/3 za lesní parcelu č. 320 v k.ú. Brtí.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024
4. 3. 2024
5. 3. 2024
6. 3. 2024
7. 3. 2024
8. 3. 2024
9. 3. 2024
10. 3. 2024
11. 3. 2024
12. 3. 2024
13. 3. 2024
14. 3. 2024
15. 3. 2024
16. 3. 2024
17. 3. 2024
18. 3. 2024
19. 3. 2024
20. 3. 2024
21. 3. 2024
22. 3. 2024
23. 3. 2024
24. 3. 2024
25. 3. 2024
26. 3. 2024
27. 3. 2024
28. 3. 2024
29. 3. 2024
30. 3. 2024
31. 3. 2024