Usnesení – 02. 02. 2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 02. února 2023 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

13)  …  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova se společností ČEZ Distribuce, a.s.

14… uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

15)  …  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Mgr. Václavem Šilhavým, která řeší odkup prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v Káclinku za cenu 355 474 Kč.

16) …    uzavření dodatku č. 4 smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu se společností ČEVAK a.s., který řeší rozšíření předmětu provozování o novou infrastrukturu vybudovanou v rámci III. etapy RD na Vinném vrchu.

17)  …  uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu na dobu určitou do 31.12.2023 v objektu č.p. 216 za „spotové“ ceny s Východočeskou energií s.r.o., se sídlem V Celnici 1040, Praha 1.

18) …  uzavření rámcové smlouvy o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2023 včetně příloh (ceny zhotovení díla a sortimentace dřeva) dle návrhu správce městských lesů s Tomášem Kalivodou ml.

Rada zamítla:

19) …   žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355, Praha, o finanční dar z rozpočtu města.

20) …   žádost manželů Radky a Ladislava Chalušových, o odstranění elektrického vedení z pozemkové parcely č. 148/14 v k.ú. Strážov na Šumavě, neboť přípojka je ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.

21) …   žádost neziskové organizace Raná péče KUK, z.ú. se sídlem Tomanova 2645/5, Plzeň, o finanční příspěvek na provozování terénních sociálních služeb.

Rada pověřila:

22)  …  starostu, aby v rámci příští schůze rady bylo uskutečněno místní šetření ve věci žádostí o směny pozemků (Josef Duchek v Brtí, Marek Janda na Krotějově, Kristina Tomanová ve Strážově a Jiří Bílý na Splži.

Rada vzala na vědomí:

 23)  … že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023