Usnesení – 1. 3. 2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 1. března 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

37)  …  uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na p.p.č. 1274/65 v k.ú. Strážov na Šumavě s Jaromírem Pechem a Gabrielou Pechovou, který řeší změnu podmínek úhrady kupní ceny.

38)  …  podání žádosti v rámci Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím MAS Ekoregion Úhlava na pořízení požárního přívěsu a zásahové hasičské stříkačky pro SDH Zahorčice.

39)  …  uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. na 17 ks výstavních panelů, které budou využity pro nově budovanou výstavní místnost na radnici.

40)  …  uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

41)  …  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky parc. č. 1411/1, 1449/2, 1411/39, 1411/38, 1411/34, 1411/33 a 1411/15 vše v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce a.s. za účelem uložení zemního kabelu NN a čtyř kabelových pilířů za cenu 4800 Kč.

42)  …  podání žádosti v rámci Dispozičního fondu ČR – Bavorsko na Strážovské historické slavnosti.

Rada zamítla:

43)  …  žádost Libora Schwarze, o výstavbu kůlny na pozemkové parcele
č. 1406/1 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

Rada doporučuje:

44)  …  zastupitelstvu schválit prodej zbylých parcel v rámci akce „Technická infrastruktura k RD – III. etapa“ dle seznamu zájemců.

45)  …  zastupitelstvu schválit koupi p.p.č. 1391/2 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze p.p.č. 1391) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 53 m2.

46)  …  zastupitelstvu, aby město poskytlo Římskokatolické farnosti Nýrsko v souvislosti s plánovanou opravou věže včetně báně kostela sv. Jiří ve Strážově dar ve výši 560 tisíc Kč.

47)  …  zastupitelstvu schválit předložený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031, který vyhotovila společnost ČEVAK a.s.

48)  …  zastupitelstvu schválit poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území v roce 2022 ve výši 78320 Kč.

Rada postupuje:

49)  …  zastupitelstvu žádost Luďka Souška, o prodloužení splatnosti kupní ceny prodávaného stavebního pozemku.

Rada vzala na vědomí:

50)  …  výzvu Jany Tremlové, na řešení ztěžujícího užívání jejího pozemku z důvodu stínění a spadu listí z břízy rostoucí na městském pozemku parc. č. 1403/1 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Rada pověřila:

51)  …  starostu, aby zjistil, zda v některé z okolních obcí provozují mobilní lis na odpadní kaly.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023