Usnesení – 10.03.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 10. března 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosti.

Rada rozhodla:

27)  … uzavřít dodatek č. 58 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem je zvýšení ceny za vývoz zvonů na papír.

28)  …  prodat traktor Valtra N92 včetně čelního nakladače a pověřila starostu zajištěním prodeje za cenu 800.000 Kč bez DPH.

Rada schválila:

29)  … výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 4 282 156,05 Kč bez DPH.

30)  … další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že zateplení podkroví provede firma Flocomobil GmbH Schorndorf technologií dutinového foukání skelné vaty.

31)  … uzavření smlouvy s firmou Výtahy VOTO s.r.o. Plzeň na dodávku a montáž výtahu v objektu radnice za cenu 881 500 Kč bez DPH.

32)  … uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory ve zdravotním středisku s firmou HL PROJECT s.r.o. ke dni 31.03.2020.

33)  … uzavření pracovní smlouvy se Zdeňkem Sýkorou (pracovní smlouva od 01.04.2020 do 30.09.2020 na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce. Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

34)  … provedení údržby 2 kusů lip na návsi v Božtěšicích od firmy BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. Únětice.

35)  … uzavření kupní smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko na p.p.č. 1275 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 197 m2, za cenu 29 550 Kč.

36)  … uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem na p.p.č. 1449/76 o výměře 24 m2, p.p.č 1449/77 o výměře 447 m2, p.p.č. 1449/78 o výměře 32 m2 a p.p.č. 1449/83 o výměře 26 m2.

37)  …  pronájem části p.p.č. 1270/7 o rozloze cca 320 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Rudolfu Holubovi  na dobu 10 let za cenu 320 Kč ročně za účelem zřízení zahrádky.

38)  …  pronájem části p.p.č. 1270/7 o rozloze cca 400 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Miroslavu a Haně Kuzníkovým na dobu 10 let za cenu 400 Kč ročně za účelem zřízení zahrádky.

39)  …  pronájem části p.p.č. 447/5 o rozloze cca 25 m2 v k.ú. Brtí Jindřichu Šebestovi na dobu 10 let za cenu 25 Kč ročně za účelem uskladnění dřeva.

40)  …  uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2020 se Zdeňkem Procházkou za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

41)  …  uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže v hospodářských objektech fary od Římskokatolické farnosti Nýrsko. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 31.12.2020.

42)  …  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor bývalé provozovny KOZAK v čp. 280 ve Strážově Stanislavu Kopeckému za 880 Kč za měsíc + energie na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

43)  …  uzavření smlouvy o pachtu na pronájem části zemědělských pozemků p.č. 47/27, 47/26 a 50 o celkové rozloze 930 m2 v k.ú. Lukavice u Strážova s Milanem Kiesenbauerem za cenu 256 Kč/rok.

Rada zamítla:

44)  …  žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Nýrsko o finanční příspěvek na konání celostátní dětské chovatelské soutěže.

Rada pověřila:

45)  …  starostu podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o nabytí pozemkové parcely č. 1469/1 v k.ú. Strážov na Šumavě do vlastnictví města.

Rada vzala na vědomí:

46)  …  podnět Zdeňka Hnízda a Marie Prunerové ve věci dodržování rychlosti vozidel při průjezdu osadou Patraska.

47)  …  stížnost Ing. Evy Hlasové na chování souseda.

48)  …  opětovnou žádost Václavy Rýdlové o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v lokalitě Židovské ulice.

Rada odložila:

49)  …  žádost TJ Sokol Strážov a pověřila starostu, aby vyžádal od zástupců organizace předložení vyúčtování za dodávku plynu za poslední vyúčtovací období.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022