Usnesení – 10.11.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

140) … poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

141) … rozpočtová opatření č. 11/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

142) … uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice u Čachrova se společností ČEZ Distribuce, a.s.

143) … uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1274/41 a 1274/90 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

144) … poskytnout Oblastní charitě Klatovy na činnost pečovatelské služby v roce 2023 dotaci ve výši 21 000 Kč.

Rada pověřila:

145) … starostu zveřejnit záměr pronájmu areálu koupaliště na sezónu 2023 s tím, že případní zájemci předloží písemný podnikatelský záměr.

146) … starostu, aby na příští schůzi rady připravil přehled nájemních smluv na byty, nebytové prostory a pachtovních smluv na pozemky za účelem provedení revize stanovené výše nájemného a pachtovného.

147) … Zdeňka Koláře, aby prověřil možnost stanovení dvousložkové ceny vodného a stočného pro Strážov.

148) … Miroslava Jiříka a Zdeňka Koláře, aby připravili podklady pro rozhodnutí o možnosti osazení fotovoltaických panelů v areálu čistírny odpadních vod.

149) … starostu, aby i u Ateliéru Soukup Opl Švehla, se sídlem Klatovská třída 818, Plzeň, zjistil možnosti zpracování projektové dokumentace na zpřístupnění věže kostela sv. Jiří ve Strážově pro veřejnost.

Rada odložila:

150) … projednání žádosti Jaroslava Bouberleho o mimořádnou změnu územního plánu.

151) … projednání žádostí o prodeje či směny pozemků.

Rada vzala na vědomí:

152) … výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2022, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 2. 2023
28. 2. 2023
1. 3. 2023
2. 3. 2023
3. 3. 2023
4. 3. 2023
5. 3. 2023
6. 3. 2023
7. 3. 2023
8. 3. 2023
9. 3. 2023
10. 3. 2023
11. 3. 2023
12. 3. 2023
13. 3. 2023
14. 3. 2023
15. 3. 2023
16. 3. 2023
17. 3. 2023
18. 3. 2023
19. 3. 2023
20. 3. 2023
21. 3. 2023
22. 3. 2023
23. 3. 2023
24. 3. 2023
25. 3. 2023
26. 3. 2023
27. 3. 2023
28. 3. 2023
29. 3. 2023
30. 3. 2023
31. 3. 2023
1. 4. 2023
2. 4. 2023