Usnesení – 10.12.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

133) … smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 472, 473, 489, 490, 498/3, 498/7, 498/11 a 1455/1 v k.ú. Strážov na Šumavě s Andreou Novotnou za účelem zemního kabelového vedení NN za jednorázovou úplatu 1000 Kč.

134) … poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokolu Strážov na Šumavě ve výši Kč 35 000 Kč na úhradu neinvestičních nákladů spojených s temperováním budovy sokolovy ve Strážově v období 01.01.2020 do 31.12.2020.

135) … smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 474 a 1460 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zemního kabelového vedení NN za jednorázovou úplatu 1000 Kč.

136) … uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2021 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Tomáš Kalivoda, Miroslav Kolář, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Denis Martinov Dyankov a Ivan Marina.

137) … rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

138) … snížení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov (nečerpaná rezerva na mimořádné výdaje) o 110 849,86 Kč a schválila navazující upravený rozpis rozpočtu pro rok 2020 ve vztahu k této příspěvkové organizaci.

139) … udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení o maximálně 8 dětí, přičemž limitní počet je 56.

140) … poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

141) … vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

142) … navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov   k 31.12.2020.

143) … plán inventur za rok 2020.

144) … rozpočtová opatření č. 10/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

145) … uzavřít dodatky k nájemním smlouvám s Lukášem Týmlem a Martinem Kiesenbauerem, na jejichž základě se sníží pro rok 2021 nájemné nebytových prostor na 50 %.

146) … provést kontrolu hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, a pověřila provedením této kontroly Michaelu Vacínovou (zástupce zřizovatele a vedoucí kontrolní skupiny) a Zoju Šťastnou (člen kontrolní skupiny).

Rada zamítla:

147) … nabídku Pavla Mareše na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu dopravního značení.

Rada doporučuje:

148) … zastupitelstvu schválit na rok 2021 rozpočet města s celkovými příjmy ve výši 30 171 750 Kč a celkovými výdaji ve výši 38 294 864 Kč, přičemž schodek bude kryt úsporami minulých let.

149) … zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu.

150) … zastupitelstvu schválit předložený návrh Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací
na období 2020 až 2029.

151) … zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

152) … zastupitelstvu schválit změnu hranice katastrálních území Strážov na Šumavě a Zahorčice na Šumavě, jejíž předmětem je přičlenit p.p.č. 478/6 a 478/9 z k.ú. Strážov na Šumavě do k.ú. Zahorčice na Šumavě.

Rada pověřila:

153) … starostu zveřejnit záměr pronájmu areálu koupaliště na sezónu 2021 s tím, že případní zájemci předloží písemný podnikatelský záměr.

Rada jmenovala:

154) … členy školské rady Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace na následující tříleté volební období: Jiřího Tomana a Evu Ebenstreit.

Rada vzala na vědomí:

155) … výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace za rok 2019/2020.

156) … že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024