Usnesení – 10.6.2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 10. června v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

53)  …  uzavření plánovací smlouvy s Petrou Volmutovou, která řeší napojení p.č. 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě na místní komunikaci, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod.

54)  …  uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen se společností GasNet s.r.o. Konkrétně se jedná o služebnost cesty na p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka a p.p.č. 1403/2 v k.ú. Strážov na Šumavě a o služebnost provozování plynárenských zařízení na p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka za jednorázovou úplatu ve výši 2232,45 Kč vč. DPH.

55)  …  uzavření kupní smlouvy s Martinou Květonovou,  na p.p.č. 305, 306, 309, 310, 315 a 323/2 vše v k.ú. Viteň o celkové výměře 40746 m2 za celkovou cenu 1 222 380 Kč.

56)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 99 029 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora ochrany lesa“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

57)  …  uzavření dohody s manželi Pavlou a Patrickem Scottem Falk,
a manželi Veronikou a Davidem Hvostálovými, která řeší způsob realizace oplocení mezi pozemkovými parcelami č. 1274/100 a 1274/59 v k.ú. Strážov na Šumavě.

58)  …  uzavření smlouvy o dílo s firmou LS stavby s.r.o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, na realizaci stavby „Havarijní stav obslužných ploch v areálu čistírny odpadních vod, k.ú. Strážov na Šumavě, p.p.č. 1370/6, 1370/10, 1370/11“ za cenu 499 835 Kč bez DPH.

59)  …  uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Petrem Taušem, se sídlem Červenohrádecká 225/23, Plzeň, na zhotovení změna č. 1 územního plánu Strážov za cenu 76 000 Kč bez DPH.

60)  …  rozpočtová opatření č. 5/2021 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

61)  …  vypovědět První Víteňské s.r.o. nájem p.p.č. 305, 306, 309, 310, 315 a 323/2 vše v k.ú. Viteň.

Rada doporučuje:

62)  …  zastupitelstvu přijmout dar ve formě části st.p.č. 5/1 v k.ú. Lukavice od Jaromíra Lukeše.

63)  …  zastupitelstvu přijmout dar od Jaroslava Denka. Jedná se o stavbu na p. p. č. st. 33 v k.ú. Rovná s tím, že město tuto stavbu zlikviduje.

64)  …  zastupitelstvu uzavřít smlouvu se společností CETIN a.s. řešící součinnost při zasíťování lokality nových RD datovými kabeli a doporučuje zastupitelstvu schválit dar ve výši 90 000 Kč.

65)  …  zastupitelstvu schválit Program rozvoje územního obvodu Města Strážov na období 2021-2025.

Rada pověřila:

66)  …  starostu, aby prověřil p.p.č. 7/1 v k.ú. Božtěšice na Šumavě ve vztahu k platným pachtovním smlouvám a skutečnému aktuálnímu využití tohoto pozemku.

67)  …  starostu, aby zjistil možnosti převodu pozemkové parcely č. 604/1 v k.ú. Krotějov od Státního pozemkového úřadu.

68)  …  starostu hledáním vhodného pozemku pro směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice s Václavem Kolářem.

69)  …  starostu úkony v souvislosti s nákupem mulčovacího ramene.

Rada vzala na vědomí:

70)  …  že ve dnech 19.05. – 20.05.2021 proběhlo přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, přičemž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022