Usnesení – 11.06.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 11. června 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

70)  … uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci „křižovatka II/171 a III/19020, Strážov“ s firmou DOPAS s.r.o., který řeší prodloužení termínu dodání projektové dokumentace do 31. 03. 2021.

71)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 20 000 Kč v rámci dotačního titulu „2020 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Víteň.

72)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 21 900 Kč v rámci dotačního titulu „2020 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Zahorčice

73)  …  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Strážov – oprava vodovodu a kanalizace u sokolovny“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 4 812 851,92 Kč bez DPH.

74)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 800 000 Kč v rámci dotačního titulu „Odstranění havarijních stavů“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na opravu kanalizace v ulici pod sokolovnou.

75)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 450 000 Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na rekonstrukci parkoviště a místní komunikace u sokolovny.

76)  …  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s nutnou přeložkou vedení plynovodní přípojky k č.p. 240 na p.p.č. 1417/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností GasNet, s.r.o.

77)  …  uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na přeložkou vedení plynovodní přípojky k č.p. 240 se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 94096, Ústí nad Labem, za předběžnou cenu 41 778 Kč bez DPH.

78)  …  uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, která řeší vybudování chodníku směrem k Opálce na mostním objektu v majetku Plzeňského kraje.

79)  …  návrh na úpravu nájemného v městských bytech tak, že byty první kategorie (v základní škole a v mateřské škole) budou mít nájemné 50 Kč za m2 měsíčně a byty druhé kategorie (ve  bývalé spořitelně) budou mít nájemné 30 Kč za m2 a pověřila starostu přípravou návrhů dodatků k nájemním smlouvám.

80)  …  žádost Aleše Matějky o umístění 4 ks včelstev na pozemkové parcele č. 405/39 v k.ú. Strážov na Šumavě s tím, že žadatel umístí včelstva tak, aby co nejméně omezovali majitele okolních zahrádek, případně provede na své náklady další nutná opatření (ochranná síť atd.).

81)  …  realizaci přestavby autovleku sloužící pro zajištění občerstvení pro místní spolky s materiálními náklady do 90 000 Kč.

82)  …  rozpočtová opatření č. 4/2020 ve formě rozpočtových změn. Dokument je přiložen k zápisu.

Rada pověřila:

83)  …  starostu vytýčením vlastnických hranic p.p. č. 1005/1 a 946 v k.ú. Strážov na Šumavě.

84)  …  starostu vytýčením hraničního bodu pozemkové parcely č. 148/17 v k.ú. Opálka.

85)  …  starostu jednáním s Ivanou a Magdou Graslovými o možnosti získání části pozemkové parcely č. 380/4 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024