Usnesení – 13.01.2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 13. ledna 2021 od 15.30 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

1)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1442/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

2)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s plynárenským zařízením na p.p.č. 1417/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností GasNet s.r.o.

3)  …  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 1399/3, 1399/2, 1398/4, 1395/5, 1395/4, 1395/6, 1370/8, 1417/2, 1278, 1418, 1274/104, 1274/65 a 274/66 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem zemního kabelového vedení NN.

4)  …   poskytnout Oblastní charitě Klatovy na činnost místního střediska pečovatelské služby v roce 2021 dotaci ve výši 30 000 Kč.

5)  …    poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
 • Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Strážov,
 • Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
 • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Strážov,
 • Myslivecký spolek Strážov na Šumavě, z.s.
 • Ski klub Šumava Vimperk, z.s

6)  …   poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek 18 – Strážov.

7)  …   upravit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s novou legislativní úpravou.

8)  …    uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jehož předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

9)  …    uzavřít dodatky č. 59, 60, 61, 62, 63 a 64 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen za svoz separovaných komunálních odpadů.

Rada schválila:

10)  … uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2021 s Eduardem Bastlem za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

11)  … rozpis rozpočtu pro rok 2021 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

12)  … postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že demoliční a stavební práce bude nadále provádět Miroslav Rutkovský z Klatov, instalatérské práce Miloslav Ingeduld ze Železné Rudy, okna Truhlářství – Jan Prexl z Píchu a elektroinstalace Miroslav Jiřík ze Strážova

13)  … podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra ČR dle seznamu, který je přiložen k zápisu.

14)  … uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 1390 za p.p.č. 504/7 v k.ú. Strážov na Šumavě s  Dagmar Majerovou.

15)  … rozpočtová opatření č. 1/2021 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

16)  … žádost Tomáše Pangerla o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v lokalitě Židovské ulice, neboť nepovažuje za vhodné vyhrazováním parkovacích míst ještě více zhoršovat složitou situaci s parkováním v této lokalitě.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024