Usnesení – 13.11.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 13. listopadu 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

113) … objednat výměnu střešní krytiny na objektu pavilonu bývalé knihovny v areálu mateřské školy u Milana Mundla, trvale bytem Vrhaveč 41, za cenu 529 558,90 Kč bez DPH.

Rada schválila:

114)…  vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Zdeněk Kolář a Josef Toman.

115) … navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2023.

116) … plán inventur za rok 2023.

117) … poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

118) … uzavření kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s. na koupi jednoho betonového sloupu pro umístění veřejného osvětlení na návsi v Horních Němčicích za cenu 1200 Kč bez DPH.

119) … rozpočtová opatření č. 12/2023 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

120) … žádost Ladislava Tauška, o možnost umístění lodního kontejneru na pozemkové parcele č. 520/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě.

Rada doporučuje:

121) … zastupitelstvu schválit žádost Karla a Zdeňky Klátilových, o prodej pozemkové parcely č. 7/3 v k.ú. Božtěšice na Šumavě.

122) … zastupitelstvu schválit žádost Svatopluka Šmalcla, o směnu části pozemkové parcely č. 1411/27 za část st. parcely č. 193 v k.ú. Strážov na Šumavě.

123) … zastupitelstvu schválit na rok 2024 vyrovnaný rozpočet města s celkovými příjmy ve výši 46 450 920 Kč a celkovými výdaji ve výši 46 450 920 Kč a z toho vyplývající střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028.

124) … zastupitelstvu schválit návrh Tomáše, Lenky a Vlasty Holarových na prodej pozemkových parcel č. 149/3, 271/2, 281 a 604 v k.ú. Brtí za cenu 169 090 Kč.

125) … zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu.

126) … zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde bude výše poplatku uvedena v částce 700 Kč.

127) … zastupitelstvu schválit návrh na zrušení Dobrovolného svazku obcí „Úhlava“, jehož je město Strážov členem.

Rada pověřila:

128) … starostu, aby u odborné geodetické firmy zjistil bližší možnosti řešení záležitostí týkající se pozemkové parcely č. 148/17 v k.ú. Strážov na Šumavě.

129) … starostu hledáním možnosti zajištění odbytu dřeva pomocí elektronických aukcí dřeva.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024
4. 3. 2024
5. 3. 2024
6. 3. 2024
7. 3. 2024
8. 3. 2024
9. 3. 2024
10. 3. 2024
11. 3. 2024
12. 3. 2024
13. 3. 2024
14. 3. 2024
15. 3. 2024
16. 3. 2024
17. 3. 2024
18. 3. 2024
19. 3. 2024
20. 3. 2024
21. 3. 2024
22. 3. 2024
23. 3. 2024
24. 3. 2024
25. 3. 2024
26. 3. 2024
27. 3. 2024
28. 3. 2024
29. 3. 2024
30. 3. 2024
31. 3. 2024