Usnesení – 13.12.2018

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 13.12.2018 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

18)  … uzavřít dodatek ke kupní smlouvě na koupi pozemkové parcely č. 1515/5 v k.ú. Strážov na Šumavě s Petrem Tomanem, který řeší majetkové uspořádání hraniční zdi a další související záležitosti.

19)  … poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč.

20)  … poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč.

21)  … poskytnout bezúročnou návratnou finanční výpomoc Dobrovolnému svazku obcí Úhlava ve výši 200 000 Kč na dobu od 15. 1. 2019 do 30. 9. 2020 za účelem předfinancování akce „Hry bez hranic“.

22)  … v rámci průběžného vyúčtování veřejné sbírky „Pomoc rodině zemřelého Václava Huspeky z Brtí“ poskytnout Jiřině Huspekové,  dar (převod výtěžku sbírky) ve výši 56 000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

23)  … jednací řád zastupitelstva města.

24)  … zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 198/3) o výměře 8 m2.

25)  … obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

26)  … pro rok 2019 pro Strážov výši vodného na 32,60 Kč bez DPH/m3 a výši stočného na 20,05 Kč bez DPH/m3.

27)  … pro rok 2019 výši vodného pro Zahorčice, Víteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici na 21,74 Kč bez DPH/m3.

28)  … rozpočet města na rok 2019 s následujícími parametry: příjmy 30 303 100 Kč a výdaje 30 303 100 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 500 tisíc Kč na jednu akci bez dopadu na rozpočtový schodek.

29)  … střednědobý výhled hospodaření pro období 2019 – 2023 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.

30)  … rozpočtová opatření č. 13/2018 ve formě rozpočtových změn.

31)  … Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu města Strážov.

32)  … že uvolnění členové zastupitelstva mají právo čerpat prostředky ze sociálního fondu města Strážov ve stejné výši a rozsahu jako zaměstnanci.

Zastupitelstvo zamítlo:

33)  … zřídit právo k provedení stavby „psího kotce“ na pozemkové parcele č. 1399/2 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch Aleše Matějky, za jednorázovou úplatu 200 Kč.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022