Usnesení – 14.05.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 14. května 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

50)  … účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2019 (zisk ve výši 38 857,28 Kč) a souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku přídělem do rezervního fondu.

51)  …  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1411/1, 1449/2, 1411/39, 1411/38, 1411/34, 1411/33 a 1411/15 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

52)  …  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením VN na p.p.č. 1274/65, 1274/104, 1278, 1279, 1370/8, 1395/4, 1395/6 a 1417/2 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s

53)  …  uzavření kupní smlouvy se Státním statkem Jeneč na p.p.č. 316 o výměře 812 m2 za cenu 24 945 Kč.

54)  …  pronájem objektu na st. p. č. 241 v k.ú. Strážov na Šumavě společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., na dobu neurčitou za cenu 30 000 Kč bez DPH ročně za účelem garážování autobusů s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

55)  …  další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že pokládku podlah a osazení dveří značky CARMAN-DOORS provede Stanislav Presl ze Strážova, obklady a dlažby firma Miroslava Rutkovského z Klatov a nábytek bude objednán u firmy ARBYD CZ s.r.o. Souběžně bude firma Miroslava Rutkovského z Klatov provádět stavební práce v suterénu – kotelna a spolková místnost.

56)  …  uzavření smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod z objektů v majetku města se společností ČEVAK a.s.

57)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 179 869 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora ochrany lesa“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na zřizování nových oplocenek.

58)  …  smlouvu s firmou RUMPOLD-P s.r.o. o umístění reklamního spotu před promítáním filmů letního kina za jednorázovou úplatu 20 000 Kč bez DPH.

59)  …  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Tělocvičnou jednotou Strážov na Šumavě na část st. p. č. 255 a část p. p. č. 1274/3 o celkové výměře cca 200 m2.

60)  …  rozpočtová opatření č. 3/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

61)  … uzavřít smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě NN se společností ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s III. etapou RD k Rovné.

62)  … zakoupit na komunální traktor New Holland T3030 čelní nakladač Quicke Compact 160C včetně příslušenství od firmy ARBO s.r.o. Klatovy za cenu 220 500 Kč bez DPH.

63)  … uzavřít nájemní smlouvu na byt na druhém stupni základní školy se Stanislavem a Zuzanou Šimčákovými, za 5 381 Kč měsíčně + energie na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Rada zamítla:

64)  …  žádost Pošumavského auto moto klubu Klatovy o konání testovací rychlostní zkoušky ve dnech 30.06. a 01.07.2020 po komunikacích v našem správním území.

Rada pověřila:

65)  …  starostu zjištěním možnosti osazení webové kamery na vysílač na Vinném vrchu.

Rada vzala na vědomí:

66)  …  skutečnost, že město získalo dotaci ve výši 3 951 041 Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018.

67)  …  skutečnost, že ve dnech 22.04. – 24.04.2020 proběhlo přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, přičemž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

68)  …  výpověď společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. na pronájem objektu na st. p. č. 241 v k.ú. Strážov na Šumavě (autobusové garáže v Káclinku).

Rada odložila:

69)  …  návrh směny pozemků s Václavem Benešem s tím, že před příští schůzí bude za účasti žadatele a odborného lesního hospodáře provedena prohlídka pozemku, který by byl předmětem směny.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024