Usnesení – 18.05.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 18. května 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

59)  …  vydat nový Spisový řád města Strážov.

Rada schválila:

60)  …  provedení zatrubnění vodoteče v délce cca 25 metrů na p.p.č. 26/10 a 26/11 v k.ú. Viteň v souvislosti s realizací opravy místní komunikace pod rybníkem ve Vitni.

61)  … uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch města v souvislosti se zatrubněním vodoteče na p.p.č. 26/10 a 26/11 v k.ú. Viteň s Milanem Souškem.

62) …    uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 50/2, 399/5 a část 50/1 o výměře 670 m2 v katastrální území Rovná s Viktorem Königem, za cenu 184 Kč/rok.

63)  …  prodloužení nájemních smluv na pozemky, kterým končí v letošním roce platnost, na dalších 10 let. Konkrétně se jedná o části p.p.č. 1404/1 a 1404/3 (zahrádky pod bytovkami).

64) …    upravený rozpis rozpočtu pro rok 2023 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

65) … uzavření pracovní smlouvy s Romanem Mahanem, na úklidové a pomocné práce (pracovní smlouva na dobu určitou od 01.06.2023 do 30.09.2023 se zkušební dobou 3 měsíce).

66) …   rozpočtová opatření č. 6/2023 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

67) …   zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

68) …   zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu, jejíž předmětem bude zahrnutí následujících investičních a neinvestičních akcí do rozpočtu – oprava místní komunikace Patraska – Krotějov, výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici v Rovné, výměna střešní krytiny objektu zázemí pro ubytované na koupališti, výměna oken na části obecné školy, úprava dvora na radnici.

Rada vzala na vědomí:

69)  …  dopis Jaromíra Lukeše, majitele pozemků okolo bytovky v Lukavici, a pověřila starostu, aby dotyčnému zaslal odpověď.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024
4. 3. 2024
5. 3. 2024
6. 3. 2024
7. 3. 2024
8. 3. 2024
9. 3. 2024
10. 3. 2024
11. 3. 2024
12. 3. 2024
13. 3. 2024
14. 3. 2024
15. 3. 2024
16. 3. 2024
17. 3. 2024
18. 3. 2024
19. 3. 2024
20. 3. 2024
21. 3. 2024
22. 3. 2024
23. 3. 2024
24. 3. 2024
25. 3. 2024
26. 3. 2024
27. 3. 2024
28. 3. 2024
29. 3. 2024
30. 3. 2024
31. 3. 2024