Usnesení – 18.12.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 18. prosince 2023 od 14.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

131) … poskytnout Oblastní charitě Klatovy na činnost pečovatelské služby v roce 2024 dotaci ve výši 38 500 Kč.

132)…  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1274/41 a 1274/90 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

133) … uzavřít dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o.

134) … uzavřít dodatky č. 79, 80, 81, 82, 83, 84 a 85 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o.

Rada schválila:

135) … uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Klatovy.

136) … rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

137) … v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov přijetí finančních darů jejich rozpis je uveden v příloze.

138) … uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2024 se společností HZOptimal s.r.o., se sídlem Lukavická 2265/12, Plzeň, za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

139) … uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2024 včetně příloh (ceny zhotovení díla a sortimentace dřeva) dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Tomáš Kalivoda, Tomáš Kalivoda ml., Miloslav Kolář, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Denis Martinov Dyankov, Ivan Marina, Ondřej Rubáš a Pavel Šilhavý.

140) … uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.

141) … snížení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov o 1 111 235,55 Kč včetně souvisejícího upraveného rozpisu rozpočtu.

142) … rozpočtová opatření č. 14/2023 ve formě rozpočtových změn.

Rada pověřila:

143) … starostu, aby zjistil bližší podrobnosti ohledně dotačního programu na projektové dokumentace bytových domů, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024