Usnesení – 20.06.2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 20.6.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

46)  …     koupit od Petry Volmutové, část p.p.č. 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě (kultura orná půda) o výměře cca 17000 m² za cenu 150 Kč. Kupující se ve smlouvě zaváže vybudovat do pěti let od podpisu kupní smlouvy ke zbylé části pozemkové parcely č. 1274/89 inženýrské sítě v minimálním rozsahu (příjezdová komunikace, 2x vodovodní přípojka, 2x kanalizační přípojka a 2x elektrická přípojka). Smluvně bude zároveň upraven budoucí závazek obou smluvních stran vzájemně narovnat vlastnictví pozemků ve vztahu k nově vybudované komunikaci za stejných cenových podmínek, tj. 150 Kč/m2.

47)  …     směnit p.p.č. 1418 o výměře 707 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 623 o výměře 1192 m2, která připadne do vlastnictví České republiky (Státního pozemkového úřadu), bez dalšího finančního vyrovnání.

48)  …     vyvěsit záměr přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje.

49)  …     poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 35 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

50)  …     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na st.p.č. 243 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Karla Königa.

51)  …     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na p.p.č. 1274/3 a st.p.č. 255 v k.ú. Strážov na Šumavě, které jsou ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě p.s.

52)  …     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na st.p.č. 114/1 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Zdeňky Tomanové. Ve smlouvě bude zároveň uvedeno, že město v rámci stavby provede na své náklady ubourání a statické zajištění rohu stodoly umístěné na tomto pozemku.

53)  …     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

54)  …     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2018, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2018 v částce 2 373 335,11 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2018.

55)  …     rozpočtová opatření č. 4/2019 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

56)  …     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2018.

57)  …     návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2018.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Září 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 8. 2021 31. 8. 2021 1. 9. 2021 2. 9. 2021 3. 9. 2021 4. 9. 2021 5. 9. 2021
6. 9. 2021 7. 9. 2021 8. 9. 2021 9. 9. 2021 10. 9. 2021 11. 9. 2021 12. 9. 2021
13. 9. 2021 14. 9. 2021 15. 9. 2021 16. 9. 2021 17. 9. 2021 18. 9. 2021 19. 9. 2021
20. 9. 2021 21. 9. 2021 22. 9. 2021 23. 9. 2021 24. 9. 2021 25. 9. 2021 26. 9. 2021
27. 9. 2021 28. 9. 2021 29. 9. 2021 30. 9. 2021 1. 10. 2021 2. 10. 2021 3. 10. 2021