Usnesení – 20.06.2019

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 20.6.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

46)  …     koupit od Petry Volmutové, část p.p.č. 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě (kultura orná půda) o výměře cca 17000 m² za cenu 150 Kč. Kupující se ve smlouvě zaváže vybudovat do pěti let od podpisu kupní smlouvy ke zbylé části pozemkové parcely č. 1274/89 inženýrské sítě v minimálním rozsahu (příjezdová komunikace, 2x vodovodní přípojka, 2x kanalizační přípojka a 2x elektrická přípojka). Smluvně bude zároveň upraven budoucí závazek obou smluvních stran vzájemně narovnat vlastnictví pozemků ve vztahu k nově vybudované komunikaci za stejných cenových podmínek, tj. 150 Kč/m2.

47)  …     směnit p.p.č. 1418 o výměře 707 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 623 o výměře 1192 m2, která připadne do vlastnictví České republiky (Státního pozemkového úřadu), bez dalšího finančního vyrovnání.

48)  …     vyvěsit záměr přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje.

49)  …     poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 35 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

50)  …     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na st.p.č. 243 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Karla Königa.

51)  …     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na p.p.č. 1274/3 a st.p.č. 255 v k.ú. Strážov na Šumavě, které jsou ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě p.s.

52)  …     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na st.p.č. 114/1 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Zdeňky Tomanové. Ve smlouvě bude zároveň uvedeno, že město v rámci stavby provede na své náklady ubourání a statické zajištění rohu stodoly umístěné na tomto pozemku.

53)  …     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

54)  …     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2018, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2018 v částce 2 373 335,11 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2018.

55)  …     rozpočtová opatření č. 4/2019 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

56)  …     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2018.

57)  …     návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2018.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024