Usnesení – 22.7.2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 22. července v 19.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

71)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 29 000 Kč v rámci dotačního titulu „2021 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Viteň.

72)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 60 000 Kč v rámci dotačního titulu „2021 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Strážov.

73)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 60 000 Kč v rámci dotačního titulu „2021 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Zahorčice.

74)  …  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 200 000 Kč v rámci dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Havarijní stav obslužných ploch v areálu čistírny odpadních vod“.

75)  …  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se vzdušným kabelovým vedením NN na p.p.č. 292 a 302/1 v k.ú. Opálka se společností ČEZ Distribuce, a.s.

76)  …  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 92/2 a 92/18 v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s.

77)  …  uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené se společností ČEZ Distribuce a.s., který řeší prodloužení termínu realizace do 20. 01. 2022.

Rada rozhodla:

78)  …  k 1. 8. 2021 ukončit nájemní smlouvu na byt č. 5 a garáž č. 10 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Eliškou Gabrielovou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Petrem Jiřincem.

Rada nedoporučuje:

79)  …  zastupitelstvu schválit žádost Petra Jandy, o prodej st.p.č. 382 a 383 v k.ú. Strážov na Šumavě.

80)  …  zastupitelstvu schválit žádost manželů Libora a Mgr. Pavlíny Filipovičových, o prodej p.p.č. 43/8 a části p.p.č. 223/1 v k.ú. Lehom, a navrhuje dotyčným, aby přistoupili na navrhovanou směnu, která povede k zarovnání linie pozemků při místní komunikaci.

81)  …  zastupitelstvu schválit žádost Václava Koláře, o prodej části pozemkové parcely č. 1274/67 v k.ú. Strážov na Šumavě, a navrhuje dotyčnému, aby přistoupil na navrhovanou směnu za pozemek pod studnou veřejného vodovodu v k.ú. Horní Němčice u Čachrova.

Rada pověřila:

82)  …  starostu, aby v součinnosti s právním zástupcem připravil návrh kupní smlouvy, který bude následně předložen k projednání členům zastupitelstva.

83)  …  starostu, aby u Libora Schwarze, objednal výměnu žlabovnic na pozemku před bytovým domem 283/284, což je pozemek ve vlastnictví města.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022