Usnesení – 23.01.2020

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 23.ledna 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

1)  …   poskytnout Oblastní charitě Klatovy na činnost pečovatelské služby v roce 2020 dotaci ve výši   50 000 Kč.

2)  …   poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Strážov,
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
Myslivecký spolek Strážov na Šumavě, z.s

3)  … uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1442/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

4)  …  poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek 18 – Strážov.

5)  …  poskytnout Oblastní charitě Klatovy dar ve výši 18 341 Kč za účelem dofinancování pečovatelské služby za rok 2019.

Rada schválila:

6)  …  rozpis rozpočtu pro rok 2020 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

7)  …  další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že stavební a sádrokartonářské práce v podkroví bude provádět Miroslav Rutkovský z Klatov a instalatérské práce Miloslav Ingeduld ze Železné Rudy.

8)  …  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Tepelné čerpadlo včetně zemních vrtů, vzduchotechnika a klimatizace – objekt radnice“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Thermoluft KT s.r.o., se sídlem Fr. Šumavského 867, Klatovy za cenu 2 091 709,36 Kč vč. DPH.

9)  …   uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ ESCO na rok 2020.

10)  … objednávku dodání a položení nové střešní krytiny (profilovaný plech s anti-kondenzačním filcem) na objekt venkovního posezení u hasičské zbrojnice ve Vítni u Miloslava Vítovce, trvale bytem Běšiny 212, za cenu 92 tisíc Kč bez DPH.

11)  … podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra ČR.

12)  … uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 602 a p.p.č. 601 za p.p.č. 600 v k.ú. Viteň s manžely Josefem a Jaroslavou Soukupovými.

13)  … rozpočtová opatření č.  1/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

14)  …  žádost Václavy Rýdlové o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v lokalitě Židovské ulice.

Rada doporučuje:

15)  …  zastupitelstvu schválit předložený návrh „Pravidel pro pořizování změn územního plánu a finanční úhradu při pořizování těchto změn“.

Rada pověřila:

16)  …  starostu zajištěním nabídek na zpracování projektové dokumentace na zřízení vodovodu do Opálky.

17)  …  místostarostu, aby v součinnosti se členy jednotky Vlastimilem Fürbacherem a Jindřichem Kiesenbauerem řešil reklamační řízení na samovolné vybíjení akumulátoru dopravního automobilu Mercedes.

18)  …  starostu podáním žádosti na Státní statek Jeneč (státní podnik v likvidaci) o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 166 a 167 k.ú. České Hamry, které se nacházejí pod místními komunikacemi v našem vlastnictví.

19)  …  starostu, aby požádal Ministerstvo kultury ČR o provedení revize hranice naší památkové zóny s předpokladem, že území bude následně zmenšeno tak, aby zahrnovalo opravdu jen objekty, které mají významnou architektonickou hodnotu.

20)  …  místostarostu, aby v součinnosti s Pavlem Proškem zajistili prodej nepojízdného smykového nakladače WECAN.

21)  …  Pavla Proška přípravou realizace akce „Naučná a vycházková stezka okolo Háje“.

22)  …  místostarostu svoláním a organizací pracovní schůzky za účelem splnění výzvy Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na aktualizaci místních a pomístních jmen v mapách katastru nemovitostí.

Rada vzala na vědomí:

23)  …  že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

24)  …  rozsudek Krajského soudu v Plzni ve věci našeho odvolání proti nákladům řízení soudního sporu s ČSOB Pojišťovnou a.s., který odvolání města zamítl a potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech v plném znění.

25)  …  žádost Jany Konečné o finanční spolupodíl města na osazení kolotoče na náves v Zahorčicích, avšak vzhledem k povinnostem provozovatele takovéhoto veřejného prvku s tímto nesouhlasí.

26)  …  záruční opravu vodovodu v místní komunikaci na Pandrousku a pověřila starostu, aby vyzval dodavatele stavby (VAK SERVIS s.r.o.) k podpisu dohody o prodloužení záruční doby.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022