Usnesení – 24.6.2021

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 24.6.2021 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

136)  …  směnit p.p.č. 1274/111 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/3) o výměře 2 m2 a pozemkovou parcelu č. 1274/110 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/3 a ze st.p.č. 255) o výměře 247 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 1417/4 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1417/1) o výměře 3 m2, která připadne do vlastnictví TJ Sokol Strážov, vše v k.ú. Strážov na Šumavě bez dalšího finančního vyrovnání.

137)  …  koupit od Karla Königa,  p.p.č. 1529 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 243) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 25 m2 za cenu 3750 Kč.

138)  …  koupit od Zdeňky Tomanové,  p.p.č. 1528 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 114/1) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 7 m2 za cenu 1050 Kč.

139)  …  koupit spoluvlastnické podíly na p.p.č. 1530 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1388) o výměře 543 m2 a p.p.č. 1531 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1389) o výměře 89 m2 od Mgr. Jana Dědíka,  (spoluvlastnický podíl 1/6) za cenu 15800 Kč a Marie Furmanczukové, (spoluvlastnický podíl 2/6) za cenu 31600 Kč vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

140)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí části st.p.č. 5/1 v k.ú. Lukavice u Strážova.

141)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí stavby umístěné st.p.č. 33 v k.ú. Rovná.

142)  …  poskytnout společnosti CETIN a.s. příspěvek ve formě daru ve výši 95 tisíc Kč na vybudování připojení nové lokality rodinných domů k veřejné telekomunikační síti.

Zastupitelstvo schválilo:

143)  …  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 21/2003, řád veřejného pohřebiště.

144)  …  celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

145)  …  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2020, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2020 v částce 11 231 862,76 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2020.

146)  …  rozpočtová opatření č. 6/2021 ve formě rozpočtových změn.

147)  …  Program rozvoje územního obvodu Města Strážov na období 2021-2025.

Zastupitelstvo pověřilo:

148)  …  starostu učinit Ing. Jitce Švecové nabídku na odkup p.p.č. 1411/51 v k.ú. Strážov za cenu 150 Kč/m2 a v případě jejího souhlasu vyvěsit záměr koupě tohoto pozemku.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

149)  …  návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2020.

150)  …  návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy za rok 2020.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023