Usnesení – 26.04.2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 26.dubna 2021 v 17.00 hod v kanceláři starosty.

Rada SCHVÁLILA:

33)  …  propachtování p.p.č. 802/2 a 802/3 v k.ú. Strážov na Šumavě o celkové výměře 4119 m2  Vlastimilu Fürbacherovi za cenu 1133 Kč ročně

34)  …  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Město Strážov – TI pro RD (3. etapa) – vodohospodářská infrastruktura“ a rozhodla uzavřít smlouvu
o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 5 899 106 Kč bez DPH.

35)  …  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Město Strážov – rekonstrukce MK k Rovné + dešťová kanalizace“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou LS stavby s.r.o. Nýrsko za cenu 5 939 771 Kč bez DPH.

36)  …  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.p.č. 1274/104, 1278, 1390, 1418 a 1417/2 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností CETIN a.s.

37)  …  účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2020 (zisk ve výši 33 881,65 Kč) a souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku přídělem do rezervního fondu.

38)  …  pravidla pro rozvoz obědů ze školní jídelny, kde od 01.07.2021 dojde ke zpoplatnění dovozu obědů kromě seniorů a invalidních důchodců.

39)  …  podání žádosti na projekt „Vybavení spolkových kluboven“ v rámci článku 20 Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Ekoregion Úhlava.

40)  …  objednání čištění západní strany fasády mateřské školy u firmy RUMPOLD-P s.r.o., se sídlem Nová 240, Sušice, za cenu 11 150 Kč bez DPH.

41)  …  přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 20 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora činnosti informačních center“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

42)  …  přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 60 000 Kč v rámci dotačního programu „Venkovského cestovního ruchu Plzeňského kraje“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

43)  …  rozpočtová opatření č. 3/2021 ve formě rozpočtových změn.

  Rada ROZHODLA:

44)  …  s účinností od 1. června 2021 zrušit výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Opálka.

45)  …  k 1. 6. 2021 ukončit nájemní smlouvu na byt č. 1 a garáž č. 5 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Andreou Novotnou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Janem Švantnerem. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

  Rada ZAMÍTLA:

46)  …  návrh na poskytnutí spoluúčastí města na rozšíření řidičského oprávnění o skupiny C+E pro členy výjezdových jednotek SDH.

47)  …  žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na činnost ve výši 7500 Kč.

Rada DOPORUČUJE:

48)  …  zastupitelstvu schválit směnu pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě s TJ SOKOL Strážov týkající se majetkového vyrovnání v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace u mateřské školy.

49)  …  zastupitelstvu schválit koupi pozemkové parcely v k.ú. Strážov na Šumavě od Karla Königa, týkající se majetkového vyrovnání v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace u mateřské školy.

50)  …  zastupitelstvu schválit koupi pozemkové parcely v k.ú. Strážov na Šumavě od Zdeňky Tomanové, týkající se majetkového vyrovnání v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace u mateřské školy.

51)  …  zastupitelstvu schválit směnu lesních pozemků v k.ú. Brtí s Mgr. Kateřinou Váně, týkající se uvedení evidenčního stavu do souladu se skutečným využíváním pozemků.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022