Usnesení – 29.02.2024

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 29.02.2024 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

86)  …  prodat p.p.č. 7/3 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře 1901 m2 Karlu a Zdeňce Klátilovým, za cenu 1 140 600 Kč vč. DPH.

87)  …  prodat Karlu a Zdeňce Klátilovým, ½ spoluvlastnického podílu p.p.č. 7/5 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 7/1) o výměře 29 m2 za cenu 8 700 Kč.

88)  …  směnit v k.ú. Strážov na Šumavě část st.p.č. 193 o výměře 3 m2, která připadne do vlastnictví města, za část p.p.č. 1411/27 o výměře 3 m2, která připadne do vlastnictví Ing. Davida Truhláře. Vše proběhne bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  …  vyvěsit záměr koupi p.p.č. 1029/13 (část), 1037/2 (část), 1037/3 a st.p.č. 276, jejíž součástí je zemědělská stavba, v k.ú. Strážov na Šumavě od firmy Olymp, export-import, s.r.o.

90)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 590 v k.ú. Viteň.

91)  …  vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/40 a 1274/10 za část p.p.č. 1390 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

92)  …  vyvěsit záměr směny částí p.p.č. 1270/6, 1274/39, 1274/40 (v budoucnu nabyté), 1274/10 (v budoucnu nabyté) vše v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 160/4 v k.ú. Lehom.

93)  …  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 479/3 za část p.p.č. 430/1 vše v k.ú. Zahorčice.

94)  …  že město, jako oprávněná osoba z věcného práva zákazu zcizení zřízeného k pozemkové parcele 1274/122 v katastrálním území Strážov na Šumavě potvrdí, že se za převod vlastnického práva k předmětnému pozemku na třetí osobu nepovažuje realizací případného zástavního práva zřízeného ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, sloužícího k zajištění hypotečního úvěru poskytovaného Lukáši Mičánkovi a Tereze Kvačkové. V případě převodu vlastnického práva v důsledku realizace zástavního práva banky poskytne Město Strážov nezbytnou součinnost k vkladu vlastnického práva k předmětnému pozemku ve prospěch nového nabyvatele.  

95)  …  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 86 121 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024.

96)  …  poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Josefu Rouskovi ve výši dvojnásobku jeho běžné měsíční odměny. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je osobní podíl na získání mnoha dotací z krajských, národních i evropských zdrojů, osobní angažovanost při administraci těchto dotačních titulů, příprava realizace stavební akce rozšíření mateřské školy a spolupodílnictví na organizaci mnoha kulturních akcí.

Zastupitelstvo schválilo:

97)  …  postup přípravy změny č. 2 územního plánu s preferovanými dílčími záměry č. 1, 5, 6, 7 a 12 s tím, že pověřilo radu přípravou podkladů pro realizaci této změny.

98)  …  rozpočtová opatření č. 2/2024 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

99)  …  v rámci přípravy změny územního plánu č. 2 dílčí záměry č. 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

100)  … rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled 2024-2027 Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024