Usnesení – 29.06.2023

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 29. června 2023 od 16.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

76)  …  objednat výměnu střešní krytiny na objektu hasičské zbrojnice a klubovny v Rovné u Josefa Klátila, trvale bytem Strážov 257, za cenu 245 706 Kč bez DPH.

77)  … objednat výměnu střešní krytiny na zázemí pro ubytované v areálu koupaliště u Josefa Klátila, trvale bytem Strážov 257, za cenu 188 803 bez DPH.

78) …    poskytnout dary následujícím hasičským spolkům, které v letošním roce pořádají oslavy výročí založení, ve výši 5000 Kč/spolek.

  • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
  • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
  • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
  • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rovná

Rada schválila:

79) …   přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 15 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na rozšíření činnosti „Junior klubu Strážov“.

80) …    přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 33 936 Kč v rámci dotačního programu „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na věcné vybavení pro JSDHO Viteň.

81)  …  přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 50 775 Kč v rámci dotačního programu „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na věcné vybavení pro JSDHO Zahorčice.

82) …    přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 50 775 Kč v rámci dotačního programu „Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na věcné vybavení pro JSDHO Strážov.

83) …    přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč v rámci dotačního programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na havarijní stav výpustního zařízení na požární nádrži ve Vitni.

84) …    výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Oprava místní komunikace Patraska – Krotějov“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, Klatovy, za cenu 1 624 292,14 Kč bez DPH.

85) …    prodej vyřazeného hasičského vozíku SDH Zahorčice Miroslavu Vavírkovi, za cenu 5.000 Kč vč. DPH.

86) …    uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti se zemním komunikačním vedením na p.p.č. 1274/104, 1278, 1390, 1418 a 1417/2 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha, za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.

87) …    poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

88) …    uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 198/3 a 7/1 v k.ú. Božtěšice na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

89) …    uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 520/3, 521/1, 521/2 a 529/3 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o celkové výměře 8092 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

90) …    uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 311/4 a p.p.č. 320 za st.p.č. 56/2 a st.p.č. 56/3 v k.ú. Brtí s Josefem Duchkem s tím, že město Josefu Duchkovi doplatí částku  15545 Kč.

91) …    uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 308/2 za p.p.č. 591 v k.ú. Viteň s Alexandrem Gebelem, bez dalšího finančního vyrovnání.

92) …    uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 90/7, p.p.č. 92/2 a p.p.č. 650/2 za p.p.č. 87 v k.ú. Krotějov s Janou Tomanovou, a Mgr. Lucií Vávrovou, které městu doplatí částku 140 Kč.

Rada zamítla:

93)  …  žádost Ing. Jitky Švecové, a Ing. Marie Denkové, na náhradu škody způsobenou pádem stromu při nedávné vichřici na kůlnu v lokalitě Vejpichu.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024