Usnesení – 30. 3.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 30.3.2022 od 19.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

52)  …  uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení (408 metrů STL plynovodu a 17ti domovních přípojek) se společností GasNet s.r.o. za účelem uložení zemního kabelu NN za roční nájemné ve výši 17 212 Kč.

53)  …  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky parc. č. 1455/1 a 462/1 vše v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce a.s. za účelem uložení zemního kabelu NN za cenu 6800 Kč.

54)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/117 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1119 m2 za cenu 951 150 Kč vč. DPH s Janou a Josefem Masopustovými, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

55)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/127 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1360 m2 za cenu 1 156 000 Kč vč. DPH s Danielem Sládkem a Ivanou Kreibichovou, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

56)  …  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 1274/125 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1006 m2 za cenu 855 100 Kč vč. DPH s Petrou a Petrem Preslovými, přičemž veškeré další podmínky, záruky, zástavy a věcná břemena vyplývají z přiložené kupní smlouvy.

57)  …  uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 1274/106 za p.p.č. 1005/11 a p.p.č. 911 v k.ú. Strážov na Šumavě s Václavem Benešem.

58)  …  propachtování p.p.č. 1274/90, 1274/68 a 1275 v k.ú. Strážov na Šumavě o celkové výměře 6798 m2  Vlastimilu Fürbacherovi, za cenu 1869 Kč ročně.

59)  …  propachtování p.p.č. 309, 306, 323/2 a 315 v k.ú. Viteň o celkové výměře 40018 m2  První Víteňské s.r.o., se sídlem Strážov 216, za cenu 8004 Kč ročně.

60)  …  pronájem části p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o výměře cca 25 m2 Zdeňku Lankusovi, za cenu 25 Kč ročně.

61)  …  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Silnice Klatovy a.s. na akci „Oprava místních komunikací v Českých Hamrech a Horních Němčicích“, který řeší zvýšení ceny díla o 199 910 Kč bez DPH.

62)  …  uzavření dodatku č. 10 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou a.s., který řeší navýšení pojistné hodnoty souboru budov a staveb a další drobné úpravy pojistných podmínek s tím, že celková výše ročního pojistného se zvýší o 12 054 Kč.

63)  …  průjezd cyklistického závodu Král Šumavy 2022 po místních a účelových komunikacích v našem správním obvodu.

64)  …  finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro historickou kolonu amerických vozidel, která přijede dne 5. května 2022.

65)  …  rozpočtová opatření č. 3/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

66)  …  nabídku společnosti Vantage Towers s.r.o. ohledně prodeje části pozemkové parcely č. 806/3 v k.ú. Brtí.

67)  …  žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na činnost ve výši 7500 Kč.

68)  …  žádost Ing. Lenky Hrabětové, o osazení zpomalovacích prvků na komunikaci mezi osadami Opálka – Blata.

69)  …  žádost Lukáše Beneše, o finanční příspěvek na kulturní program v rámci pivních slavností.

Rada doporučuje:

70)  …  zastupitelstvu schválit směnu p.p.č. 591 za část p.p.č. 308 v k.ú. Viteň s Alexandrem Gebelem.

Rada jmenovala:

71)  …  paní Mgr. Petru Pletichovou na pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace s účinností od 01.07.2022.

Rada pověřila:

72)  …  starostu pozvat na příští radu nově zvolenou ředitelku Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace.

Rada odložila:

73)  …  projednání podmínek pro půjčování velkokapacitního stanu.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023