Usnesení – 31.05.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 31. května 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

88)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením VN na p.p.č. 1274/104, 1278, 1279, 1370/8, 1395/4, 1395/6 a 1417/2,  v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

89)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 92/2 a 92/18 v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s.

90)  …  že s účinností od 1.1.2022 bude členům výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů Strážov, Viteň a Zahorčice vyplácena odměna za činnost v jednotkách ve výši 200 Kč/hod. za každý zásah za předpokladu, že budou mít splněny veškeré povinnosti v souvislosti s touto činností (zejména platnost zdravotních prohlídek).

91) …   stanovit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s platnou legislativní úpravou.

92) …   pronajmout část pozemků parc. č. 1404/1 a 1404/3 o rozloze cca 65 m2, nacházející se v katastrálním území Strážov na Šumavě, Ladislavu Souškovi za cenu 65 Kč/rok.

93)  …  propachtovat nebytové prostory v objektu autobusové zastávky na st. p. č. 463 v katastrálním území Strážov na Šumavě Oldřichu Krýslovi, za cenu 1 Kč/rok + úhradu veškerých nákladů na spotřebovanou elektrickou energii a vodu.

Rada schválila:

94)  …  zřízení alternativního vjezdu na nové stavební parcely č. 1274/126 v k.ú. Strážov na Šumavě, avšak za předpokladu, že tento vjezd bude přímo napojen na stávající místní komunikaci.

95)  …  uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou a.s., který řeší drobné rozšíření předmětu pojištění s tím, že celková výše pojistného se nemění.

96)  …  přijetí finanční dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Dispoziční fond) prostřednictvím Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy ve výši 4 804 Euro včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Historické slavnosti ve Strážově“.

97)  …  rozpočtová opatření č. 5/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

98)  …  žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. o finanční podporu na svoji dobročinnou činnost.

Rada doporučuje:

99)  …  zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 1079/5 za část pozemkové parcely č. 1060 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 5. 2023
30. 5. 2023
31. 5. 2023
1. 6. 2023
2. 6. 2023
3. 6. 2023
4. 6. 2023
5. 6. 2023
6. 6. 2023
7. 6. 2023
8. 6. 2023
9. 6. 2023
10. 6. 2023
11. 6. 2023
12. 6. 2023
13. 6. 2023
14. 6. 2023
15. 6. 2023
16. 6. 2023
17. 6. 2023
18. 6. 2023
19. 6. 2023
20. 6. 2023
21. 6. 2023
22. 6. 2023
23. 6. 2023
24. 6. 2023
25. 6. 2023
26. 6. 2023
27. 6. 2023
28. 6. 2023
29. 6. 2023
30. 6. 2023
1. 7. 2023
2. 7. 2023