Usnesení – 31.05.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 31. května 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

88)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením VN na p.p.č. 1274/104, 1278, 1279, 1370/8, 1395/4, 1395/6 a 1417/2,  v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

89)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 92/2 a 92/18 v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s.

90)  …  že s účinností od 1.1.2022 bude členům výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů Strážov, Viteň a Zahorčice vyplácena odměna za činnost v jednotkách ve výši 200 Kč/hod. za každý zásah za předpokladu, že budou mít splněny veškeré povinnosti v souvislosti s touto činností (zejména platnost zdravotních prohlídek).

91) …   stanovit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s platnou legislativní úpravou.

92) …   pronajmout část pozemků parc. č. 1404/1 a 1404/3 o rozloze cca 65 m2, nacházející se v katastrálním území Strážov na Šumavě, Ladislavu Souškovi za cenu 65 Kč/rok.

93)  …  propachtovat nebytové prostory v objektu autobusové zastávky na st. p. č. 463 v katastrálním území Strážov na Šumavě Oldřichu Krýslovi, za cenu 1 Kč/rok + úhradu veškerých nákladů na spotřebovanou elektrickou energii a vodu.

Rada schválila:

94)  …  zřízení alternativního vjezdu na nové stavební parcely č. 1274/126 v k.ú. Strážov na Šumavě, avšak za předpokladu, že tento vjezd bude přímo napojen na stávající místní komunikaci.

95)  …  uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou a.s., který řeší drobné rozšíření předmětu pojištění s tím, že celková výše pojistného se nemění.

96)  …  přijetí finanční dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Dispoziční fond) prostřednictvím Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy ve výši 4 804 Euro včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Historické slavnosti ve Strážově“.

97)  …  rozpočtová opatření č. 5/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

98)  …  žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. o finanční podporu na svoji dobročinnou činnost.

Rada doporučuje:

99)  …  zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 1079/5 za část pozemkové parcely č. 1060 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Listopad 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31. 10. 2022 1. 11. 2022 2. 11. 2022 3. 11. 2022 4. 11. 2022 5. 11. 2022 6. 11. 2022
7. 11. 2022 8. 11. 2022 9. 11. 2022 10. 11. 2022 11. 11. 2022 12. 11. 2022 13. 11. 2022
14. 11. 2022 15. 11. 2022 16. 11. 2022 17. 11. 2022 18. 11. 2022 19. 11. 2022 20. 11. 2022
21. 11. 2022 22. 11. 2022 23. 11. 2022 24. 11. 2022 25. 11. 2022 26. 11. 2022 27. 11. 2022
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022