Usnesení – 31.05.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v úterý 31. května 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada rozhodla:

88)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením VN na p.p.č. 1274/104, 1278, 1279, 1370/8, 1395/4, 1395/6 a 1417/2,  v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

89)  …  uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 92/2 a 92/18 v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s.

90)  …  že s účinností od 1.1.2022 bude členům výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů Strážov, Viteň a Zahorčice vyplácena odměna za činnost v jednotkách ve výši 200 Kč/hod. za každý zásah za předpokladu, že budou mít splněny veškeré povinnosti v souvislosti s touto činností (zejména platnost zdravotních prohlídek).

91) …   stanovit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s platnou legislativní úpravou.

92) …   pronajmout část pozemků parc. č. 1404/1 a 1404/3 o rozloze cca 65 m2, nacházející se v katastrálním území Strážov na Šumavě, Ladislavu Souškovi za cenu 65 Kč/rok.

93)  …  propachtovat nebytové prostory v objektu autobusové zastávky na st. p. č. 463 v katastrálním území Strážov na Šumavě Oldřichu Krýslovi, za cenu 1 Kč/rok + úhradu veškerých nákladů na spotřebovanou elektrickou energii a vodu.

Rada schválila:

94)  …  zřízení alternativního vjezdu na nové stavební parcely č. 1274/126 v k.ú. Strážov na Šumavě, avšak za předpokladu, že tento vjezd bude přímo napojen na stávající místní komunikaci.

95)  …  uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou a.s., který řeší drobné rozšíření předmětu pojištění s tím, že celková výše pojistného se nemění.

96)  …  přijetí finanční dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Dispoziční fond) prostřednictvím Euroregionu Šumava – jihozápadní Čechy ve výši 4 804 Euro včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Historické slavnosti ve Strážově“.

97)  …  rozpočtová opatření č. 5/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

98)  …  žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. o finanční podporu na svoji dobročinnou činnost.

Rada doporučuje:

99)  …  zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 1079/5 za část pozemkové parcely č. 1060 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022
29. 11. 2022
30. 11. 2022
1. 12. 2022
2. 12. 2022
3. 12. 2022
4. 12. 2022
5. 12. 2022
6. 12. 2022
7. 12. 2022
8. 12. 2022
9. 12. 2022
10. 12. 2022
11. 12. 2022
12. 12. 2022
13. 12. 2022
14. 12. 2022
15. 12. 2022
16. 12. 2022
17. 12. 2022
18. 12. 2022
19. 12. 2022
20. 12. 2022
21. 12. 2022
22. 12. 2022
23. 12. 2022
24. 12. 2022
25. 12. 2022
26. 12. 2022
27. 12. 2022
28. 12. 2022
29. 12. 2022
30. 12. 2022
31. 12. 2022
1. 1. 2023