Usnesení – 6.12.2021

ze schůze Rady města Strážov, která se konala v pondělí 6.12.2021 od 17.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

115) … uzavření smluv o připojení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s., které smluvně zajistí budoucí elektrifikaci čerpacích stanic odpadních vod v rámci plánované výstavby kanalizace směrem k Vítni.

116) … vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

117) … snížení příspěvku organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov o 283 907,70 Kč.

118) … navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2021.

119) … uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2022 s Eduardem Bastlem, za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

120) … udělení výjimky při poskytování stavebního dřeva v rámci „III. etapy výstavby RD“, kdy toto může být poskytnuto již po podpisu kupní smlouvy na stavební pozemek a nebude vyžadováno stavební povolení na rodinný dům.

121) … plán inventur za rok 2021.

122) … rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

123) … pronájem části p.p.č. 1274/70/7 o rozloze cca 150 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Martině a Tomášovi Burianovým, na dobu 10 let za cenu 150 Kč ročně za účelem rozšíření zahrádky.

124) … pronájem části p.p.č. 1411/20 o rozloze cca 6 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě Renatě a Václavu Fikrlovým, na dobu 10 let za účelem zřízení parkovacího stání.

125) … pronájem části p.p.č. 69/9 včetně stavby brány v k.ú. Strážov na Šumavě Milanovi Štětinovi, na dobu 10 let.

126) … rozpočtová opatření č. 11/2021 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

127) … zastupitelstvu schválit na rok 2022 vyrovnaný rozpočet města s celkovými příjmy ve výši 46 950 630 Kč a celkovými výdaji ve výši 46 950 630 Kč.

128) … zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu.

129) … zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

130) … zastupitelstvu schválit prodej parcel v rámci akce „Technická infrastruktura k RD – III. etapa“ dle seznamu zájemců.

131) … zastupitelstvu, aby se vrátilo k projednání směny pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě s Václavem Benešem a doporučuje schválit jeho aktuální návrh.

Rada nedoporučuje:

132) … zastupitelstvu schválit žádost Ing. Jana Bejvla o směnu p.p.č. pozemkových parcel v k.ú. Božtěšice na Šumavě.

Rada vzala na vědomí:

133) … výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2022, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

134) … že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

135) … žádost Věry Markové, majitelky č.p. 24 v Lukavici s tím, že město nemá záměr investovat do nové příjezdové komunikace k této rekreační nemovitosti.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023