Archiv stránek

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 14. prosince 2006 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

NOVÉ FOTOGRAFIE

Do fotogalerie byly vloženy nové snímky, které dokumentují následky orkánu Kyrill na Strážovsku.

MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2007

Termín: pátek 2. února 2007

Trať RZ:  Patraska (start) – Krotějov – Plásky – Strážov – Záhorčice – Opálka – Rovná – Strážov (cíl).

Start: 18:33 hod. a 21:26 hod.

Uzavírka tratě: 17:00 – 23:30 hod.

NAŘÍZENÍ MĚSTA KLATOV V SOUVISLOSTI SE STAVEM LESŮ

Rada města Klatov vydala dvě nařízení, která platí v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností města Klatovy, tzn. i na Strážovsku.

STRÁŽOV JE MĚSTO


Podle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanovil dne 23. ledna 2007 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obec Strážov městem, a to dnem 23. ledna 2007.

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Dle rozhodnutí Vlády České republiky je také v Plzeňském kraji od 25. ledna 2007 do 5. února 2007 vyhlášen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích s výjimkou osob provádějících likvidační práce.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním žádostí o pronájmy obecního majetku

 

na schůzi Rady obce Strážov, která se bude konat 8. února 2007.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 7. prosince 2006 v 17.00 hod. v kanceláři starosty.

POPLATEK ZA ODPADY ZŮSTÁVÁ 350 KČ

Místní poplatek za odpady je vybírán ve Strážově již šestým rokem. Od jeho zavedení nebyl nikdy zvýšen, přestože se náklady na vývoz a likvidaci odpadů stále navyšují. Také pro letošní rok byl schválen poplatek v nezměněné výši 350 Kč za osobu.

MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2007

Také letošní ročník tohoto populárního automobilového závodu se pojede v okolí Strážova, konkrétně v pátek 2. února 2007 v podvečerních a večerních hodinách. Trať rychlostní zkoušky je stejná jako v loňském roce s tím rozdílem, že se pojede v opačném směru, tzn. Patraska – Krotějov – Plásky – Strážov – Záhorčice – Opálka – Rovná – Strážov. Více informací na http://www.mogul-sumava-rallye.cz/

KULTURNÍ KALENDÁRIUM

20. ledna 2007 – PLES SDH STRÁŽOV (hraje Music)

26. ledna 2007 – MYSLIVECKÝ PLES(hraje Skalanka)

3. února 2007 – PLES SDH VÍTEŇ (hraje Orchidea)

Upozornění vodoprávního úřadu na zánik platnosti

Vodoprávní úřad upozorňuje na závěrečná a přechodná ustanovení zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (Čl. II, odst. 2), kde je uvedeno :

Obecně závazná vyhláška č. 30/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK DNE 28. 12. 2006 OD 17.00 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 9. listopadu 2006 v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 19. října 2006 v 19.00 hod. v kanceláři starosty.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 14. PROSINCE 2006

OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2006

Video projekci souteži 2006

Sbor dobrovolných hasičů ve Strážově pořádá pořádá v sobotu dne 2. prosince 2006 od 19.30 hodin

Nabídka vyřazených garážových vrat ze zdravotního

Obec Strážov nabízí k prodeji malá plechová garážová vrata ze zdravotního střediska. Písemné nabídky s uvedením nabízené ceny je možno předat na obecní úřad do
6. prosince 2006.

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 2. listopadu 2006 od 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

110 LET KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY

Nejstarší dosud zjištěný záznam o zhotovování krajek ve Strážově je z roku 1725. V roce 1807 je napočteno ve Strážově 18 krajkářek. V první polovině 19. století se podle dochovaných zpráv paličkovalo skoro v každém domě.

MUZEUM KRÁLOVSKÉHO HVOZDU

Letos v létě bylo v Nýrsku otevřeno nové vlastivědné muzeum. Cílem občanského sdružení, které tuto instituci provozuje, je podchytit nejen historii samotného města Nýrska, ale také širšího okolí včetně Strážovska. Proto také několik vystavených historických předmětů a starých pracovních náčiní pochází z osady Zahorčice.

UZAVŘENÍ ČERPACÍ STANICE

VE STŘEDU 8. LISTOPADU A VE ČTVRTEK 9. LISTOPADU BUDE Z DŮVODU VYPNUTÍ EL. PROUDU ČERPACÍ STANICE VE STRÁŽOVĚ UZAVŘENA.

P O Z V Á N K A

NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 2. LISTOPADU 2006

V 19.00 HODIN V HOSTINCI U LUKŠÍKŮ.

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané

dne 20.10. - 21.10.2006
Výsledky hlasování
Obvod: 11 - Domažlice

Volby do zastupitelstev obcí

Dne: 20.10. - 21.10.2006
Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy
Zastupitelstvo obce
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Strážov
Všechny kandidátní listiny

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Třetí říjnový pátek a sobota budou letos ve znamení komunálních voleb. Uzavírá se totiž další cyklus čtyřletého funkčního období obecních zastupitelů. Ve Strážově se budou o důvěru spoluobčanů ucházet dvě patnáctičlenné kandidátní uskupení. Sdružení nezávislých vede Ing. Jan Pavlásek, současný starosta, a na kandidátce sociálních demokratů je na prvním místě Jindřich Schovanec.

MAMINKY SE SNAD DOČKAJÍ HŘIŠTĚ

Nedávno byla na obecní úřad doručena petice strážovských rodičů za zřízení dětského hřiště. Představitelé obce jsou si vědomi, že zařízení podobného typu, které by splňovalo přísná bezpečnostní kritéria, u nás ve Strážově chybí. Byl to bezesporu dobrý podnět k tomu, že výše uvedená investiční akce bude navržena do rozpočtového plánu na příští rok.

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ 2006

OD 19.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

STRÁŽOV BUDE MOŽNÁ ZNOVU MĚSTEM

Dne 24. června 1524, v den sv. Jana Křtitele, vydal český a uherský král Ludvík I. na sídelním hradě svém Budíně v Uhrách královský dekret, jímž uděluje Strážovu první městská práva, která byla později ještě rozšiřována. V souvislosti s reorganizací veřejné správy v padesátých letech minulého století Strážov o městské výsady přišel.

PODZIMNÍ STRÁŽOVSKÁ POUŤ SE BLÍŽÍ …

... a zde je přehled akcí, které se ve dnech 16. – 17. září uskuteční:

PALIVOVÉ DŘÍVÍ Z OBECNÍCH LESŮ

Na základě schválení Rady obce Strážov je již v obecních lesích vyráběno palivové dříví. Toto dříví bude k dispozici při větších lesních těžbách (zejména v podzimním a zimním období) na běžně přístupných lesních skládkách, neštípané ve dvoumetrových délkách. Délka je stanovena z důvodu možnosti prodeje za vlákninové sortimenty
v případě, že by se prodej na palivo neuskutečnil. Cena je na odvozním místě - lesní skládce s ohledem na výrobní náklady a místně obvyklé ceny tato:

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 21. září 2006

U S N E S E N Í

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 13. července 2006 ve 20.00 v kanceláři starosty.

VEDOUCÍ PROVOZOVNY ČERPACÍ STANICE

Strážovská čerpací stanice s.r.o.

zastoupená jednatelem Ing. Janem Pavláskem

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucího provozovny

čerpací stanice ve Strážově

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 25.  května 2006 v 19.00 hod v sokolovně

USNESENÍ

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 15. června 2006 ve 20.00 v kanceláři starosty.

USNESENÍ

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 4. května 2006 v 19.00 v kanceláři starosty.

Keltové a Rovenská hora u Strážova

Z anonymity pravěkých národů na území severně od Alp se vynořil na sklonku 6. stol. př.n.l. lid keltský. Obchodní
a hospodářské styky přiblížily keltské prostředí vlivu řecké a etruské civilizace. Do oblasti na sever od Dunaje v dnešním Bavorsku a v jihozápadních Čechách se klade území keltských Bójů, kteří dali Čechám první historický název Boiohaema. Pohoří Šumavy tedy leželo ve středu území obývaného Bóji a bylo jim důvěrně známé. Nepřetržitá posloupnost mohylových kultur českofalcké a milavečské již od doby bronzové byla sice poznamenána výkyvy v intenzitě osídlení, přímá návaznost však nikdy nebyla porušena. Například v Tajanově – Husíně na Klatovsku z 50ti zjištěných mohyl bylo 14 z doby bronzové, 12 z doby milavečsko – knovízské, 7 z doby halštatské a 5 z doby laténské. Toto dlouhodobé osídlení si vyžádalo i vznik obchodních stezek přes Šumavu. A i naopak, obchodní stezky podnítily rozvoj a zalidnění určitých regionů.

OBNOVA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

Strážovský židovský hřbitov je podle některých pramenů údajně jedním z nejstarších v Čechách. Většina z nás jej však znala pouze jako pár rozvalených náhrobků obehnaných polorozpadlou zdí, přesto však vždycky měl své kouzlo a svým umístěním na svahu Smrkové hory lákal k návštěvě. Skoro nikdo již nedoufal v jeho opravu.

NOVÁ MÍSTNÍ KOMUNIKACE Z OPÁLKY DO BLAT

Již dlouhou dobu se plánovalo provést propojení Opálky s osadou Blata tak, aby vznikla významná spojnice mezi Strážovem a Nýrskem. V loňském roce se nám z Grantového schématu Evropské unie zaměřeného na dopravu podařilo získat finanční příspěvek na tento projekt.

REKONSTRUKCE KANALIZACE NA HRADČANECH

Obec Strážov získala z Grantového schématu Evropské unie dotaci ve výši 75 % nákladů na rekonstrukci kanalizace v památkové zóně. V letních měsících letošního roku bude proto realizován projekt s celkovými náklady okolo 5 mil. Kč.

OPRAVA UBYTOVACÍHO AREÁLU NA KOUPALIŠTI

Ubytovací areál na koupališti byl uveden do provozu v roce 1986. V posledních letech však už docházelo k zatékání vody do chatek, což činilo v hlavní letní sezóně velký problém. Proto bude před letošním létem provedeno nové zastřešení všech dvanácti ubytovacích buněk.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení vystavení návrhu zadání změny č. 7 územního plánu SÚ Strážov a zahájení jeho projednání

CESTOVATELÉ POKOŘILI RUMUNSKÉ HORY

Obrovské odhodlání a odvahu prokázali tři strážovští cestovatelé. Václav Faust, Zdeněk Denk a Aleš Matějka se totiž v únoru letošního roku společně vydali do Rumunska a rozhodli se během několikadenního pochodu přejít pohoří Apusenky.

HUDEBNĚ ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ SOLASIDO

Je tomu dva roky, kdy se v místní sokolovně poprvé uskutečnila soutěž pro strážovské hudební talenty z řad mládeže. Letos v červnu k nám opět zavítá známý hudebník Pavel Justich, který ve spolupráci s televizí „FILM Pro“ uvede hudebně zábavnou soutěž SOLASIDO.

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ) UVEŘEJNĚNÁ POZEMKOVÝM FONDEM ČR DNE 26.5.2006

OZNÁMENÍ

O z n á m e n í

 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

P O Z V Á N K A

 

 

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK DNE 25. KVĚTNA 2006 V 19.00 HODIN V SOKOLOVNĚ

Návrh řešení náměstí a průtahu

V příloze je uveden návrh řešení náměstí a silničního průtahu zpracovaný projektantem Karlem Macánem. Písemné připomínky a náměty je možno odevzdat na Obecním úřadě ve Strážově do 19. května. Veřejné projednání se uskuteční v sokolovně ve čtvrtek 25. května 2006 od 19.00 hod. Využijte také diskuzního fóra na www.

Z V E Ř E J N Ě N Í

před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 25. května 2005

USNESENÍ

ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 13. dubna 2006 v 18.30 v kanceláři starosty.

MAS Ekoregion Úhlava získal podporu 3 milióny

Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava, je jednou ze tří úspěšných MAS Plzeňského kraje, které získaly podporu z programu LEADER ČR, financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky. Získané prostředky budou v následujících měsících rozděleny na projekty, které přispějí k diverzifikaci zemědělství, rozvoji cestovního ruchu, nebo na mezinárodní spolupráci.

VÝSTAVA OBRAZŮ - GABRIEL TOMAN

Obec Strážov vás srdečně zve na pouťovou výstavu obrazů strážovského malíře Gabriela Tomana. Výstava se uskuteční v prostorách radnice ve Strážově v sobotu 29. dubna a v neděli 30. dubna 2006 vždy od 9.00 do 16.00 hod.

VOLEBNÍ OKRSKY

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3.6.2006

OČKOVÁNÍ PSŮ

bude provedeno

v úterý 2. května 2006.

JARNÍ SBĚR ODPADŮ

Obec Strážov zajišťuje také letos tradiční jarní sběr odpadů.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 23. února 2006 v 19.00 hod v hostinci (U Lukšíků)

PŘIPRAVUJEME STRÁŽOVSKOU KUCHAŘKU

Chloubou každé ženy je objemná kniha osvědčených receptů. Často se staré ručně psané recepty předávají z generace na generaci a mnozí by se o své oblíbené speciality jistě rádi podělili, proto jsme se rozhodli zařadit do příštích čtyř strážovských občasníků speciální přílohy ve formě sebraných osvědčených receptů. Může jít o kuchyni českou i exotickou, o jídla slavnostní i dietní. Jedinou podmínkou je, že máte daný recept vyzkoušený, nechcete si jej nechat pro sebe a rádi se o něj podělíte s ostatními spoluobčany.

Rekreační areál Strážov - sezóna 2006

 • ubytování v chatkách
 • možnost stanování
 • možnosti využívání cyklotras
 • PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

  Z důvodu provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy je ČEZ nucen přerušit dodávku elektřiny v osadě Záhorčice dne 18.4.2006 od 8.00 do 15.00 hod.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 9. února 2006 v 16.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 12. ledna 2006 ve 14.30 v kanceláři starosty.

  MLADÝ LYŽAŘ Z OBORY

  V letošní zimní sezóně se začal sedmiletý Tomáš Kalivoda ze Strážova aktivně zúčastňovat lyžařských běžeckých závodů na Šumavě. A rozkoukal se velmi rychle, neboť na většině soutěží obsadil přední místa. .

  CO SE UDĚLALO A CO SE PŘIPRAVUJE?

  Přehled akcí, které byly dokončeny v roce 2005 a které jsou připravovány pro letošní rok.

  HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA

  Svaz zdravotně postižených Strážov ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Broumov pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU.

  POZVÁNKA NA PRVNÍ VEŘEJNÉ SETKÁNÍ KE KOMUNITNÍMU P

  Organizátoři:       

  Dobrovolný svazek obcí Úhlava s partnerským městem Janovice nad Úhlavou a Centrum pro komunitní práci západní Čechy si Vás dovolují pozvat na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb na území mikroregionu Úhlava a města Janovice nad Úhlavou.

  OPRAVA SILNIČNÍHO PRŮTAHU

  Dlouhou dobu se snažíme zajistit opravu hlavního silničního průtahu přes Strážov, který je v současné době již téměř v katastrofálním stavu. Naše opakované výzvy a urgence na Státní fond dopravní infrastruktury, Krajský úřad Plzeňského kraje a Správu a údržbu silnic Klatovy se až nyní setkaly s pochopením a dle usnesení krajského zastupitelstva je kompletní rekonstrukce této silnice zařazena do plánu akcí na letošní rok.

  MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

  Č.j. RED/257/2006

        Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1, písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato

  mimořádná veterinární opatření

  POZVÁNKA

  NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

  KTERÉ SE BUDE KONAT

  VE ČTVRTEK 23. ÚNORA 2006

  V 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

  MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2006

  Opět v únoru a navíc i ve stejném termínu – tedy 17. - 19. 2. – se pojede v roce 2006 již 41.ročník Mogul  Šumava rallye Klatovy. Tentokrát nejen jako soutěž v rámci Zóny střední Evropy a Mezinárodního mistrovství České republiky, ale i jako Mistrovství Rakouska. Opět se pojede tzv. Winter Cup, tedy Zimní pohár a je, stejně jako v roce 2005, organizován společně s rakouskými pořadateli IQ Jänner rallye.

  ZVEŘEJNĚNÍ

  před projednáním prodeje a nabytí obecního majetku na zasedání

  Zastupitelstva obce Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 23. února 2006.

  ROZPOČET 2006

  Návrh rozpočtu Obce Strážov na rok 2006 a plnění v r. 2005 (v tis. Kč).

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 8. prosince 2005 v 18.00 hod. v kanceláři starosty.

  Židovský hřbitov ve Strážově

  Jest původu prastarého, nejméně 600 let starý. Leží as 25 minut od Strážova na východ na severním svahu Smrkové hory. Z údolí Lukavického potoka vedou k němu 2 cesty: jedna přímá, příkrá, široká a od r. 1917 lipami vysázená; druhá povlovnější a vozová odbočuje poněkud vlevo.

  Komunitní plánování sociálních služeb

  Mikroregion Úhlava společně s partnerským městem Janovice nad Úhlavou je dalším územním celkem v Plzeňském kraji, který zareagoval na společenskou nutnost zmapovat, poznat a dokonale zprůhlednit systém sociálních služeb na území dobrovolného svazku obcí Úhlava a na území partnerského města Janovice nad Úhlavou formou cíleného komunitního plánování.

  Výsledky soutěží za rok 2005

  SDH Strážov - muži

  PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V K.Ú. STRÁŽOV

  Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle §7 zákona č. 95/1999 Sb., O podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o prodeji půdy),

  Uveřejněná Pozemkovým fondem ČR dne 1.2.2006.

  VZPOMÍNKA NA ZÁHORČICKOU HOSPODU

  Stará hospoda v Záhorčicích byla ve své době známá v širokém okolí. Nedávno o ní ve své knize vyprávěl Karel Potužník ze Srní. On zná místní poměry velmi dobře, neboť jeho manželka Marie pochází ze Strážova od Škachů. Kniha, kterou z jeho vyprávění sepsal známý filmový režisér a producent Jaroslav Soukup, se jmenuje „Vzpomínky na Srní“ a je možné si ji vypůjčit ve strážovské knihovně.

  INTERNET ZDARMA

   

  Od 1. 1. 2006 je v Místní knihovně Strážov INTERNET ZDARMA.

  Dotace na opravu objektů v památkové zóně

  Rada Plzeňského kraje schválila na svém jednání dne 24.1.2006 usnesením č. 1417/06  Program  "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského" pro  poskytování dotací  pro podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí, veřejných ploch, zeleně, památných míst na území památkových rezervací a zón a drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky.

  PLESOVÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ

  Proto zde přinášíme rozpis plesů, které se uskuteční ve strážovské sokolovně na počátku roku 2006.

  STRUČNÁ HISTORIE KOVODRUŽSTVA V DATECH

   

  Zalistovali jsme ve starých obecních kronikách, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti z šedesátileté historie družstva, jehož existence má pro Strážov a Strážováky velký význam.

  USNESENÍ

  ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva),

  které se konalo ve čtvrtek 24.  listopadu 2005 v 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2005 v 17.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 13. října 2005 v 18.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 8. září 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),

  která se konala ve čtvrtek 11. srpna 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  O Z N Á M E N Í

  o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Berounky k připomínkám veřejnosti.

  VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

  OPRAVA KAPLE V LUKAVICI

  Další kaplička na Strážovsku se letos dočkala nového hávu. V průběhu letních měsíců byla totiž provedena oprava kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Lukavici. Klempířské práce provedli Pavel Němec z Mokrosuk a Karel Zahrádka ml. z Luka-vice. Ostatní udělali svépomocí místní občané, kdy materiálové náklady ve výši cca 50 tisíc korun hradila obec.

  BAVORŠTÍ ZASTUPITELÉ SI PROHLÉDLI OBEC

  Obec Strážov je členem „Akčního sdružení Královský hvozd“, jenž bylo založeno na základě spolupráce šesti českých a pěti bavorských obcí. Jednou z akcí tohoto sdružení byla v sobotu 12. listopadu 2005 také návštěva německých starostů a zastupitelů na české straně Šumavy, kde se seznamovali s chodem samosprávy u nás.

  CESTA ZA POLÁRNÍ KRUH

  Místní organizace svazu zdravotně postižených zve širokou veřejnost na cestopisnou besedu Josefa Rouska, která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2005 od 18:30 hodin v sále hostince „U Lukšíků“ ve Strážově.

  KNIHOVNA ZÍSKALA CENU MINISTRA

  Každoročně uděluje ministr kultury České republiky cenu s názvem „Knihovna roku“. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven a stupeň přeměny knihoven na moderní centra kulturního a společenského života.

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

  KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 24. LISTOPADU 2005 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“.

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV

  KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK DNE 22. ZÁŘÍ 2005 OD 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY

  která se konala ve čtvrtek 7. července 2005 v 18.00 v kanceláři starosty.

  PENÍZE NA OPRAVU DOMŮ V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

  Na jaře jsme vás informovali o možnosti získat finanční příspěvek na opravu či rekonstrukci nemovitostí, které se nacházejí na území nově vyhlášené památkové zóny ve Strážově.

  130 let SDH STRÁŽOV

  Počátek září bude také ve Strážově ve znamení velkých hasičských soutěží. Strážovští budou totiž v rámci oslav 130 let založení sboru hostit dvě významné akce.

  PODZIMNÍ STRÁŽOVSKÁ POUŤ SE BLÍŽÍ ...

  ... a zde je přehled plánovaných akcí, které se ve dnech 17. – 18. září uskuteční:

  100 let SDH VÍTEŇ - BOŽTĚŠICE

  Víteňský hasičský sbor byl založen v roce 1905. Na letošní rok tedy připadá stoleté jubileum tohoto úspěšného spolku. Víteňští se samozřej-mě chystají toto výročí v sobotu 27. srpna 2005 řádně oslavit.

  Nohejbalový turnaj na koupališti

  Dne 13. 8. se koná na koupališti ve Strážově nohejbalový turnaj (trojice). Startovné je 150 Kč/družstvo (v ceně startovného je občersvení).

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY

  která se konala ve čtvrtek 9. června 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  PRÁZDNINOVÁ AKCE - INTERNET ZDARMA

  Místní knihovna Strážov vyhlašuje prázdninovou akci "INTERNET ZDARMA". Bezplatný přístup k Internetu mohou využít děti i dospělí o letních prázdninách.

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  které se konalo ve čtvrtek 26. května 2005 v 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

  USNESENÍ SE SCHŮZE RADY

  která se konala ve čtvrtek 12. května 2005 v 18.00 v kanceláři starosty.

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY OBCE STRÁŽOV

  která se konala ve středu 13. dubna 2005 v 19.00 hod. v kanceláři starosty.

  NABÍDKA STAVEBNÍCH PARCEL

  Obec Strážov nabízí kompletně zainvestované parcely pro stavbu rodinných domů k trvalému bydlení v krásné poloze s výhledem na šumavské hřebeny. Výměra 950 – 1150 m2. Cena 400 Kč/m2. Další informace získáte na tel. č. 376 392 465.

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK DNE 26. KVĚTNA 2005 V 19.00 HODIN V HOSTINCI „U LUKŠÍKŮ“

  TERMÍN FOTOGRAFOVÁNÍ NA OBČANSKÉ PRŮKAZY

  Jak jsme informovali již dříve, musí si všichni občané v určitém termínu vyměnit své občanské průkazy. Vzhledem ke skutečnosti, že se výměna dokladů přímo dotýká i starších občanů, bylo rozhodnuto o zajištění možnosti fotografování přímo ve Strážově. Fotografování se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2005 od 13.00 do 15.00 hod. v přízemí radnice.

  TANEČNÍ SKUPINA SOKY

  Dětský taneční soubor působí při místní sokolské jednotě již několik let. Vystoupení dívek pravidelně zpestřuje většinu kulturních akcí ve strážovské sokolovně. Pěkné taneční představení souboru pod vedením Romany Taušerové ze Záhorčic jste možná viděli na setkání rodáků, srazu důchodců nebo při nějaké jiné příležitosti.

  KVĚTEN 1945

  V letošním roce slavíme 60 let od konce druhé světové války. Vzpomínky na zlomové období v novodobé historii Evropy jsou pro mladou generaci velmi zajímavé. V brožuře „VZPOMÍNKY STRÁŽOVÁKŮ“, která vyšla v loňském roce, květnové dny roku 1945 krásně popsal pan Emanuel König. Tentokrát jsme zalistovali v obecní kronice a přiblížíme vám, jak viděl příjezd Američanů do Strážova tehdejší kronikář.

  KULTURNÍ LÉTO

  Přinášíme zde rozpis dosud naplánovaných letních kulturních akcí a doufáme, že se přijdete pobavit a zároveň podpořit jednotlivé pořádající spolky. Počet akcí se možná ještě rozroste.

  SBĚR ŠATSTVA

  Svaz zdravotně postižených Strážov pořádá „sběr šatstva“ v pondělí 16. května 2005 na Obecním úřadě ve Strážově (přízemí) od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.30 do 16.00 hod.

  OČKOVÁNÍ PSŮ

  V pátek 13. května 2005 bude probíhat očkování psů proti vzteklině. Bude jej provádět MVDr. Ladislav Vyskočil, přičemž je možno očkovat psy starší tří měsíců.

  POJEĎTE S NÁMI POZNÁVAT PRAHU

  Místní organizace svazu zdravotně postižených pořádá pro děti i dospělé v sobotu 25. června 2005 zájezd do Prahy. V dopoledních hodinách je na programu návštěva hvězdárny na Petříně a odpoledne je nalánována prohlídka zoologické zahrady včetně pavilónu Indonéská džungle.

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY OBCE STRÁŽOV, KTERÁ SE KON

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 10. března 2005 v 19.00 v kanceláři starosty.

  PUTOVÁNÍ ŠUMAVSKÝMI HVOZDY

  Svaz zdravotně postižených pořádá ve čtvrtek 14.4.2005 od 19.30 hod. v hostinci „U Lukšíků“ ve Strážově přednášku Josefa Rouska PUTOVÁNÍ ŠUMAVSKÝMI HVOZDY včetně doprovodného promítání současných i historických fotografií.

  SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

  Od 8. do 10. dubna 2005 bude na parkovišti u sokolovny ve Strážově umístěn velkoobjemový kontejner na odpad. Občané tam budou moci uložit odpad, který se po jarním úklidu nevejde do popelnic.

  SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

  bude proveden v sobotu 9. dubna 2005 dle následujícího harmonogramu.

  CO SE PŘIPRAVUJE V ROCE 2005

   

  Usnesením zastupitelstva byl v únoru schválen obecní rozpočet na rok 2005. Zde přinášíme přehled akcí, které se v letošním roce připravují.

  TĚŽKÉ ZAČÁTKY STRÁŽOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

  Podle „Všeobecného řádu školního“ z roku 1774 byla dosavadní „farní“ škola ve Strážově zcela nevyhovující, neboť vlastně ani řádnou školou nebyla - neměla totiž učitele k tomuto úřadu způsobilého. Byla tedy přeměněna na školu veřejnou neboli obecnou.

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽOV,

   

  U S N E S E N Í

  ze zasedání Zastupitelstva obce Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo ve čtvrtek 24. února 2005 v 19.00 hod v hostinci „U Lukšíků“

  PÁR ČÍSEL Z MATRIKY

  Rok 2004 byl možná pro někoho úspěšný, jiní jej třeba budou hodnotit opačně. Z pohledu strážovské matriky a počtu občanů v ní evidovaných se nijak nevymykal trendu posledních let, kdy počet obyvatel na Strážovsku pomalu klesá.

  Tři mušketýři

  Kdy : 14. dubna 2005 , 18.30 hod.
  Kde : PRAHA , divadlo – Broadway
  Doprava : autobus , v 15.30 hod..
  Cena: 155,- Kč autobus, 500,- Kč vstupenka
  Rezervace míst : na telefonu +420 376 382 282 od 6.00 hod. do 18.00 hod.(Rendlová)
  Max. počet je : 44 míst

  MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

  Včelařský spolek ve Strážově patří mezi nejstarší včelařské spolky na okrese. Ustavující valná hromada se konala 1. února 1920 v hostinci u Soukupů. Ze Strážova a blízkého i vzdálenějšího okolí se tehdy sešlo 27 zakládajících členů. Členská základna bývala velice různorodá – včelařili rolníci, řemeslníci, obchodníci i učitelé.

  USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY OBCE STRÁŽOV, KTERÁ SE KON

   

  U S N E S E N Í

  ze schůze Rady obce Strážov (dále jen rady),která se konala ve čtvrtek 10. února 2005 v 17.00 v kanceláři starosty.

  TŘI KRÁLOVÉ POMOHLI CHARITĚ

  Tříkrálová sbírka nabízí tradičně i na Strážovsku příležitost, jak se může veřejnost společně podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně realizovat jen díky obětavosti dobrovolníků a vstřícnosti dárců. V letošním roce se na Strážovsku vybralo 28.915 Kč. Naši koledníci navíc akci zajišťovali i v sousedních Janovicích a okolí, kde bylo vybráno přes 13 tisíc korun

  PENÍZE NA OPRAVU DOMŮ V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

   

  Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlásil dotační titul na zachování a obnovu hodnot historického stavebního fondu na území památkových rezervací a zón. Všichni vlastníci objektů, které se nachází v nově vyhlášené památkové zóně Strážov, mají tedy možnost získat určitý finanční příspěvek na opravy svých nemovitostí.

  POPLATEK ZA ODPADY

  Ceny za vývoz odpadů i jejich ukládání na skládce neustále stoupají. Za poslední tři roky vzrostly náklady na svoz jedné tuny odpadů o několik stovek korun. Přesto zůstává na základě usnesení zastupitelstva také pro rok 2005 poplatek za svoz odpadů ve stejné výši 350 Kč.

  OPRAVA KOMUNIKACE OPÁLKA - BLATA

   

  V polovině loňského roku vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj Grantové schéma pro rozvoj dopravní infrastruktury v česko-bavorském příhraničí. Vzhledem ke skutečnosti, že zdrojem finančních prostředků byly fondy Evropské unie, jednalo se o přesně vymezené komunikace s návazností na státní silnice směřující k hraničním přechodům. Naše obec předložila žádost o dotaci na opravu místní komunikace z Opálky do Blat.

  VE STRÁŽOVĚ SE USKUTEČNÍ VIKARIÁTNÍ DEN

  V sobotu 12. března letošního roku čeká strážovskou farnost velká akce. Bude u nás totiž probíhat vikariátní den za účasti plzeňského biskupa Františka Radkovského. Zahájení programově bohatého dne se uskuteční v 9:30 hod. v sokolovně. Poté již začne oddělená část pro různé věkové kategorie. Děti a mládež se přesunou do školy a na faru, pro dospělé bude akce pokračovat v sokolovně. Tam také proběhne od 14:45 hod. mše svatá, kterou bude koncelebrovat otec biskup František Radkovský

  Koupaliště Strážov - sezóna 2005

 • ubytování v chatkách
 • možost stanování
 • možnosti využívání cyklotras.
 • STRÁŽOVSKÁ KAMPELIČKA

  V letech 1880 až 1890 opakovaně postihly oblast Klatovska ničivé přírodní katastrofy. Povodně a kroupy zničily celoroční práci zemědělců a drobní rolníci byli nuceni vypůjčovat si peníze u bohatých soukromníků, kteří jim určovali lichvářské úroky a zbídačovali je. To byl také důvod, který vedl k vytvoření husté sítě spořitelních a záložních spolků.

  BUDOUCNOST JANOVICKÝCH KASÁREN

  Přestože se bývalá vojenská kasárna v Janovicích nenacházejí ve správním obvodu naší obce, určitě nás budoucnost tohoto rozsáhlého areálu zajímá. Jak jsme zjistili, byla již podepsána darovací smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR a Městem Janovice, kterému byl na základě této smlouvy areál kasáren bezplatně převeden. Zastupitelstvo města vyhlásilo výběrové řízení na využití objektu kasáren, jehož vítězem se stala firma DEVELOP – START, s.r.o. Plzeň.

  ZAČÁTKY STRÁŽOVSKÉHO SOKOLA

  Tělovýchovná jednota Sokol byla ve Strážově založena na jaře roku 1897. U kolébky její stáli učitel Vavřinec Piťha, obvodní lékař Karel Seichert, obchodník Václav König a mnozí další. Mladí členové Sokola cvičili zprvu v sále hostince čp. 125, v létě pak na obecním tržišti na Pandrousku. Později se cvičilo s povolením obce a ředitele školy v tělocvičně měšťanské školy. Tělocvičná jednota Sokol uspořádala 14. srpna 1904 ve Strážově svůj první sokolský slet a kromě toho měla účast na četných okrskových, okresních, župních i všesokolských sletech v Praze

  "RUDKA" – POZŮSTATEK PO DOLOVÁNÍ

  V bezprostředním sousedství někdejších strážovských hutí se od nepaměti mírně zvedala a do dálky svou sytou červení zářila mohutná kupa rudé zeminy zvaná "Rudka". Až do let třicátých minulého století byl její vznik a původ pro celý kraj temnou záhadou! Mezi obyvatelstvem kraje kolovaly o jejím původu pouze dohady a domněnky ničím nedoložené

  PLESY VE STRÁŽOVSKÉ SOKOLOVNĚ

  I letos vám místní organizace a podnikatele zpříjemní zimní období. Máme zde kalendář plesů v místní sokolské tělocvičně … Těšíme se na vaší účast..

  TURISTÉ ZAKONČILI SEZÓNU

  Jezero Laka, kaple sv. Markéty nad Dlažovem, rozhledny na Javorníku a Pancíři, zaniklé vesnice na Bučině i Knížecích Pláních – to všechno jsou místa, která v letošním roce navštívili strážovští turisté. Mají tedy na svém kontě dalších pár desítek společných kilometrů.

  TELEKOMUNIKAČNÍ VĚŽ NAD ZÁHORČICEMI

  Jak jsme psali nedávno, chyběla dosud v Záhorčicích nějaká dominanta. Než se místní rozhoupali ke stavbě kapličky, předběhl je operátor mobilních telefonů T-Mobile. Do několika měsíců by měla nad Záhorčicemi vyrůst nová telekomunikační věž, takže se místní nové dominanty brzy dočkají. Z důvodu lepšího pokrytí Strážovska signálem T-Mobile (bývalý Paegas) bude „Na Rejdku“ postaven čtyřicetimetrový ocelový stožár

  OPRAVA HASIČSKÉ ZBROJNICE NA OPÁLCE

  Velký kus práce odvedli opálečtí hasiči při kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice a klubovny na Opálce. Obec Strážov v letošním roce získala od Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova na tuto akci dotaci ve výši 150 tisíc korun a z obecního rozpočtu přidala ještě dalších 70 tisíc.

  MÁME NEJLEPŠÍ JABLKA NA KLATOVSKU

  Paridovo jablko – to je název soutěže, kterou tradičně pořádá v rámci podzimní výstavy ovoce, zeleniny a květin pobočka Českého zahrádkářského svazu v Klatovech. Letošní soutěžní ročník o nejlepší vypěstované jablko byl naprosto pod nadvládou strážovských zástupců.

  TRASA MOGUL ŠUMAVA RALLYE 2005

  Zastupitelstvo odsouhlasilo na svém listopadovém zasedání po bouřlivé diskusi průjezd 40. ročníku oblíbené automobilového rallye po místních komunikacích v okolí naší obce. Dne 18. února 2005 se rychlostní zkouška pojede po následující trase: Strážov – Rovná – Opálka – Záhorčice – koupaliště – Krotějov – Patraska – Strážov.

  BEZDRÁTOVÉ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

  Již jednou se o Internetu a možnosti pevného připojení mluvilo, teď se tento projekt již naplno rozbíhá. Na základě usnesení zastupitelstva obce bylo totiž rozhodnuto o realizaci internetového projektu pro Strážov a okolí, a proto nyní můžete k celosvětové internetové síti připojit i váš počítač.

  ZÁHORČICKÝ LUKÁŠ JE BOREC

  Dne 22. května 2004 se v Klatovech uskutečnil „Den koní“ spojený s oblastní soutěží v těžkém tahu. V oficiální části soutěže bezkonkurenčně zvítězil českomoravský belgik Lukáš vedený Miroslavem Vavírkou ze Záhorčic.

  PŘIPRAVUJE SE KNIHA O MALÍŘI VÁCLAVU SOUŠKOVI

  Akademický malíř Václav Soušek je uznávaným regionálním umělcem. Nyní se možná dílo rodáka z Javoříčka dočká velké pocty. JUDr. Jiří Fuks, potomek rodiny Denků z hostince, totiž připravuje k vydání knihu, která bude dokumentovat jeho dílo. Na fotografiích by chtěl zachytit průřez tvorbou pana Souška.

  NOVÝ VÝTAH VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU

  V polovině srpna byla zprovozněna výtahová plošina na objektu zdravotního střediska. Již delší dobu se mluvilo o tom, že by bylo potřeba zlepšit přístup k nevhodně umístěným lékařským ordinacím. Nakonec byla zvolena varianta zasklené výtahové plošiny, která je rozhodně praktičtější než invalidní schodišťové sedačky a podstatně levnější než klasický výtah.

  Připravujeme setkání rodáků

  Strážovští rodáci se do své obce vždycky rádi vraceli a vracejí, proto jsme na letošní léto připravili jejich setkání u příležitosti oslav 480. výročí udělení městských práv Strážovu. Akce se uskuteční ve dnech 26. – 27. června, přičemž hlavní program spojený s posezením v místní sokolovně je plánován na sobotu.

  Sběr velkoobjemového odpadu

  Od 13. do 16. dubna bude na parkovišti u sokolovny umístěn velkoobjemový kontejner na odpad. Občané tam budou moci uložit odpad, který se nevejde po jarním úklidu do popelnic. Uložení odpadu bude bezplatné, neboť je financováno v rámci místního poplatku za odpady.

  HUDEBNĚ ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ SOLASIDO

  Pro všechny strážovské hudební talenty z řad žáků místní základní školy se nabízí velká příležitost. Zavítá k nám totiž známý hudebník Pavel Justich, který ve spolupráci s televizí FILM Pro kabel uvede hudebně zábavnou soutěž SOLASIDO.

  POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2004

  Na základě usnesení zastupitelstva zůstává také pro rok 2004 stejný systém likvidace odpadů včetně místního poplatku. Poplatek ve výši 350 Kč mají všichni trvale bydlící i chalupáři povinnost zaplatit nejpozději do konce března

  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD JE V PROVOZU

  Zhruba od poloviny prosince je ve zkušebním provozu strážovská centrální čistírna odpadních vod. Jedná se o stavbu, která byla plánovaná již několik dlouhých let. Až loni se podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí, která pokryje polovinu rozpočtových nákladů.

  V NOVÉ BYTOVCE JIŽ NĚKTEŘÍ SLAVILI SILVESTRA

  Když se počet zájemců o byty v rozestavěné bytovce ještě nedávno dal napočítat na prstech jedné ruky, málokdo věřil, že se ji do jejího dokončení podaří obsadit. V předvánočním týdnu byly po řádné kolaudaci stavby předány klíče jedenácti nájemníkům, takže neobsazen zůstal pouze jeden jediný byt. A ten je již v současné době také zamluven

  JABLEČNÁ ULICE SE ZMĚNILA K NEPOZNÁNÍ

  Místní komunikace pod křížem u spořitelny, u níž se v poslední době všeobecně vžilo pojmenování „Jablečná ulice“, se během krátké doby změnila k nepoznání. Povrch cesty byl v posledních letech téměř nesjízdný a pro automobilový provoz i běžnou chůzi skoro nebezpečný. Přívalové deště a povodně v roce 2002 započatou zkázu dokončily. Proto jsme v povodňovém kole Programu obnovy venkova požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o příspěvek na komplexní rekonstrukci uvedené místní komunikace. Byla nám přidělena účelová dotace ve výši cca 3,2 mil. Kč, což pokrylo téměř celé náklady.

  PLATNOST STARÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

  Poslední dobou se množí dotazy na platnost starých občanských průkazů typu knížka. Jak to tedy je? Všechny občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (tzn. všechny typy knížek i některé starší typy karet) pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2005.

  VYROSTE V ZÁHORČICÍCH NOVÁ KAPLIČKA?

  Dominantou a chloubou každé osady je fungující hostinec a honosná kaplička. V Záhorčicích posledních pár let obojí chybělo. Loni se místní dočkali hasičské klubovny, která hospodu dobře nahrazuje. A právě při pivě vznikl nápad postavit v Záhorčicích na návsi malou vesnickou kapli.

  BUMERANG POSTOUPIL DO 2. LIGY

  Smíšené volejbalové družstvo místních sokolů, které v letošním roce hrálo III. amatérskou ligu klatovského okresu, zaznamenalo velký úspěch. Bumerang ze Strážova v konkurenci 11 týmů skončil v konečné tabulce, po jarní i podzimní části, na výborném druhém místě a zajistil si tím postup do vyšší soutěže.

  PETR MAXA – FOTBALOVÁ NADĚJE ZE STRÁŽOVA

  V poslední době se na strážovském trávníku po několikaleté pauze znovu začalo pilně pracovat s fotbalovou mládeží a je to znát. Ve fotbalových soutěžích se začíná dařit místním mládežnickým mužstvům a hodně se mluví i o několika strážovských nadějích – kromě jiných také Petr Koloros, Antonín Bouberle a bratři Kalistové.

  Povodňový fond

  Obec Strážov využila možnosti zřídit povodňový fond obce, ze kterého budou hrazeny příspěvky vlastníkům nemovitostí na opravy vad či poruch domů vzniklých v důsledku povodní a přívalových dešťů v roce 2002.

  Strážov vyhlášen památkovou zónou

  Dnem 1. září 2003 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva kultury ČR, která vyhlašuje vybrané lokality Strážova památkovou zónou. K vyhlášení došlo přes nesouhlas Zastupitelstva obce Strážov, které v uvedené vyhlášce vidí brždění rozvoje obce a zbytečné průtahy při záměru občanů rekonstruovat své nemovitosti.

  Flétnový soubor Dráček

  O úspěšném strážovském flétnovém souboru „Motýlek“ jsme již několikrát psali. V mateřské škole se však pod vedením paní Evy Semelové zrodil ještě druhý soubor s názvem „Dráček“. Jeho členy je 6 předškoláků, konkrétně: Lukáš Hrach, Jakub Kalivoda, Pavel Karas, Tomáš Pangerl, David Truhlář a Tomáš Truneček. Rytmický doprovod zajišťují starší hudebníci: Barbora Tomanová, Radka Preslová a Vlastmil Soušek.

  Očkování psů

  V pátek 2. května 2003 bude provedeno očkování psů proti vzteklině.

  Svoz nebezpečného odpadu

  Tradiční jarní svoz nebezpečného odpadu bude letos proveden v sobotu 3. května. Sbírat se budou akumulátory, zářivky, lednice, mrazničky, televize, pneumatiky, barvy a další odpad zařazený dle katalogu mezi nebezpečný.

  Pevné internetové připojení pro Strážov

  Množství lidí, kteří pravidelně využívají Internet, se neustále rozšiřuje téměř geometrickou řadou. Možnosti připojení k Internetu ve městech jsou různé, v menších obcích a na venkově je však téměř jedinou možností připojení pomocí telefonní linky. Je to však varianta relativně drahá a připojení je navíc dost pomalé.

  Koupaliště Strážov - sezóna 2004

 • ubytování v chatkách pro 4 osoby
 • možost stanování
 • cena cca 90, - Kč , děti 50, - Kč
 • možnosti využívání cyklotras. dále nabízíme:

 • Nový most na Opálce

  V současné době již naplno probíhají jednání a projektové přípravy nového mostu pod Opálkou, jenž byl zničen při katastrofálních povodních v srpnu loňského roku. Celou akci bude financovat Správa a údržba silnic Klatovy

  Poplatek za odpady v roce 2003

  Loni byl v naší obci poprvé zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek nahradil dřívější známkový systém. Zastupitelé se na svém prosincovém zasedání dohodli na tom, že systém placení poplatku „na hlavu“ bude ponechán i pro rok 2003, přičemž nezměněna zůstává také výše poplatku – 350 Kč.

  Zrušení janovických kasáren

  V polovině listopadu zveřejnilo ministerstvo obrany zásadní dokument týkající se reformy české armády. Profesionální armáda bude mít v roce 2009 jen 30 posádek, zatímco nyní jich je 180. Armáda má mít po reformě 35.000 profesionálních vojáků a nejvýše 10.000 občanských zaměstnanců.

  Tříkrálová sbírka

  Letošní, v pořadí již třetí Tříkrálová sbírka, byl v porovnání s loňským rokem zase o trošku úspěšnější. Na Strážovsku se vybralo 33.740 Kč.

  NEZAMĚSTNANOST NA STRÁŽOVSKU ROSTE

  V posledních měsících začíná na Strážovsku dost nepříjemně stoupat míra nezaměstnanosti. V srpnu dokonce poprvé převýšila okresní průměr.

  Místní knihovna

  Od září došlo ke změně provozní doby v Místní knihovně ve Strážově. Jelikož zde byla v loňském roce zřízena veřejná internetová stanice a mělo by zde vzniknout i turistické informační středisko, byla rozšířena činnost a nabízené služby knihovny.

  Ze schůze Rady obce

  dne 14. března 2002

  Ze schůze Rady obce

  dne 10. dubna 2002

  Ze schůze Rady obce

  dne 9. května 2002

  Úspěchy mladých hasičů

  Vše začalo již v podzimním kole PLAMENU, kde se soutěžilo ve štafetě CTIF a v závodě požární všestrannosti.

  Výstavba bytovky

  Již delší dobu připravovaná akce výstavby bytových jednotek ve Strážově je nyní znovu velmi aktuální, neboť byla podepsána mandátní smlouva s plzeňskou firmou INGEM, která bude ve spolupráci s obcí zprostředkovávat realizaci jmenované investiční akce.

  Moto sraz 27.7.2002

 • do 14.00 pøíjezd a ubytování (chata,stan)
 • vyjížďka Šumavou
 • exhibice STREET FIGHTER (Pepa Šiler)
 • návrat do areálu
  dále :

 • Očkování psů

  Bude provedeno očkování psů proti vzteklině. Očkování psů starších šesti měsíců za cenu 50 Kč bude provádět MVDr. Ladislav Vyskočil dle následujícího časového harmonogramu:

  Průmyslová výroba ve Strážově

  Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikaly první výrobní družstva. O jednu z prvních továrních výrob na Strážovsku se zasloužil Žid Feigl, majitel koželužny, která se pak přeměnila na Kozak Klatovy. Zakladatel koželužny byl jedním z příslušníků strážovské židovské komunity, která v době svého největšího rozkvětu představovala více než šestinu obyvatel Strážova.

  Svoz nebezpečného odpadu

  Tradiční svoz nebezpečného odpadu. Sbírat se budou akumulátory, zářivky, lednice, mrazničky, televize, pneumatiky a baterie.

  Strážovské krajkářství

  Od 18. století se na Strážovsku rozšířila výroba paličkovaných krajek. V roce 1896 zde byla dokonce založena odborná krajkářská škola. Zručnost zdejších žen byla oceněna na mnoha mezinárodních výstavách a jemné krajky se staly velmi žádanými (zámořské zakázky, obrovská krajka pro Národní divadlo v Praze, apod.) Krajkářská škola byla sice v roce 1953 zrušena, ale tradice mezi lidmi stále zůstává, o čemž svědčí úspěšné výstavy v klatovském muzeu..

  Setkání důchodců se vydařilo

  V adventním čase se ve strážovské sokolovně konalo pravidelné setkání místních důchodců.

  Význam hornictví v historii obce

  V polovině 15. století byly pod samotným Strážovem objeveny ložiska stříbra a možná ještě dalších nerostných surovin. S dolováním byl spojen velký rozmach Strážova, který v době své největší slávy dostal od krále Ludvíka Jagellonského některá městská práva (hrdelní, trhové a samosprávní). Z této doby pochází také erb Strážova, který symbolicky vyjadřuje obranný význam proti loupežným vpádům Bavorů. Po vyčerpání stříbra ve zdejších dolech, ke kterým dochází někdy v 16. století, nastává pomalý úpadek bývalého významného obchodního střediska.

  Ze zasedání Zastupitelstva obce

  Zastupitelstvo schválilo jmenování Štefana Boňka přísedícím u Okresního soudu v Klatovech na další volební období.

  Ze schůze Rady obce

  Jiří Jůzek, Město Touškov žádá o stanovisko k plánovanému vybudování sádek na ryby a souvisejících terénních úprav v k.ú. Opálka. Dotyčný koupil rybník na Opálce a má zájem zde vybudovat sádky na chov pstruhů. S daným záměrem je spojeno oplocení pozemku, vybudování přístupové cesty, odvodnění bažinatého terénu a další akce. Z tohoto důvodu žádá o předběžné stanovisko k těmto akcím. Rada s tímto souhlasí.

  Otevírací doba České spořitelny

  Pobočka České spořitelny ve Strážově od 1. února 2002 bohužel omezila svoji otevírací dobu. Nemilá změna vyplývá ze strategie nového majitele banky. My můžeme jen doufat, že to s naší pobočkou časem nedopadne jako v sousedních Janovicích, kde byla spořitelna před několika lety úplně zrušena.

  Tříkrálová sbírka

  V lednu proběhla na Strážovsku v pořadí již druhá Tříkrálová sbírka.

  Vznik a první písemné zmínky o obci

  Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. Na ostrohu nad Strážovským potokem byla vystavěna pomezní a strážní tvrz, od níž dostala obec svoje jméno. Strážní místo vzniklo k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Zwiesel železnorudským průsmykem dále do českého vnitrozemí. První písemná zmínka o Strážově pochází z roku 1352, kdy je jmenován jako příslušenství k blízkému hradu Opálka.

  Nové články zde

  Sejmuté dokumenty

  Počet článků: 3009  Stránka: 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Projekty dotované z prostředků EU

  Video nebo foto odkaz

  ZÁVĚREČNÁ VYCHÁZKA TURISTŮ (autor J. Kodym)

  Více informací zde

  PRVOMÁJOVÝ STRÁŽOV Z VĚŽE RADNICE (autor J. Kodym)

  Více informací zde

  Strážov - Malý Bor 22.kolo OP muži

  Více informací zde

  Poskytnuté informace a GDPR

  VÝROČNÍ ZPRÁVA

  Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 je zde.

  POSKYTNUTÁ INFORMACE 2/2018

  Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

  Aktuální dokumenty

  Sejmuté dokumenty

  Dokumenty

  INFORMACE PRO VOLIČE

  Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

  FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

  Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

  Aktuální dokumenty

  Sejmuté dokumenty

  Hospodaření

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019

  Rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 7.3.2019 je zde.

  ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019

  Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 21.2.2019 je zde

  Aktuální dokumenty

  Sejmuté dokumenty