Usnesení – 09.12.2021

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 09.12.2021 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

163)  …  směnit v k.ú. Strážov na Šumavě p.p.č. 1274/121, 1274/133, 1374/132 a 1274/120 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu ze p.p.č. 1274/89) o celkové výměře 701 m2, které připadnou do vlastnictví města, za p.p.č. 1274/130 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 210 m2, která připadne do vlastnictví Petry Volmutové s tím, že město Petře Volmutové doplatí 73 650 Kč.

164)  …  prodat Ing. Filipu Jakubcovi, a Ing. Valentýně Jakubcové, p.p.č. 1274/113 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104, 1278, 1417/2 a 1418) o výměře 955 m2 za cenu 811 750 Kč.

165)  …  prodat Oldřichu Krýslovi, a Zdence Denkové,  p.p.č. 1274/114 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104 a 1417/2) o výměře 1049 m2 za cenu 891 650 Kč.

166)  …  prodat Jaromíru Pechovi, a Gabriele Pechové, p.p.č. 1274/65 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104, 1417/2 a 1274/65) o výměře 1248 m2 za cenu 1 060 800 Kč.

167)  …  prodat manželům Iurii a Jaroszlavě Borkovým, p.p.č. 1274/115 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104, 1278 a 1418) o výměře 881 m2 za cenu 748 850 Kč.

168)  …  prodat Haně Piwowarzikové, p.p.č. 1274/116 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 822 m2 za cenu 698 700 Kč.

169)  …  prodat Radku Nekováři,  p.p.č. 1274/117 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104 a 1274/65) o výměře 1119 m2 za cenu 951 150 Kč, přičemž na prodávaný pozemek bude zároveň zřízeno věcné břemeno společných přípojek dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch majitelů p.p.č. 1274/122 a 1274/123.

170)  …  prodat Václavu Novému, a Lence Nové, p.p.č. 1274/118 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 791 m2 za cenu 672 350 Kč.

171)  …  prodat Lukáši Mičánkovi, a Tereze Kvačkové,  p.p.č. 1274/122 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 811 m2 za cenu 689 350 Kč.

172)  …  prodat Luďku Souškovi, p.p.č. 1274/123 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104 a 1274/65) o výměře 1044 m2 za cenu 887 400 Kč, přičemž na prodávaný pozemek bude zároveň zřízeno věcné břemeno společných přípojek dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch majitele p.p.č. 1274/122.

173)  …  prodat Aleši Vackovi, p.p.č. 1274/124 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1153 m2 za cenu 980 050 Kč.

174)  …  prodat Danielu Sládkovi, a Ivaně Kreibichové, p.p.č. 1274/125 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1006 m2 za cenu 855 100 Kč.

175)  …  prodat Haroldu Phelippeu, a Michaele Benešové, p.p.č. 1274/126 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1117 m2 za cenu 949 450 Kč, přičemž na prodávaný pozemek bude zároveň zřízeno věcné břemeno společných přípojek dešťové a splaškové kanalizace ve prospěch majitelů p.p.č. 1274/128 a 1274/129.

176)  …  prodat Lucii Marešové, p.p.č. 1274/127 v k.ú. Strážov na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) o výměře 1360 m2 za cenu 1 156 000 Kč.

177)  …  prodat Stanislavu Šimčákovi, a Zuzaně Šimčákové, p.p.č. 1274/128 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) a 1274/133 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/89) v k.ú. Strážov na Šumavě o celkové výměře 1105 m2 za cenu 939 250 Kč.

178)  …  prodat Petru Kolorosovi, a Monice Kolorosové, p.p.č. 1274/129 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/104) a 1274/121 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/89) v k.ú. Strážov na Šumavě o celkové výměře 1146 m2 za cenu 974 100 Kč.

179)  …  směnit v k.ú. Brtí p.p.č. 321 o celkové výměře 1457 m2, která připadne do vlastnictví města, za části p.p.č. 406 a 407 o výměře 1200 m2, které připadnou do vlastnictví Mgr. Kateřiny Váně, s bez dalšího finančního vyrovnání.

180)  …  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 90/1 a 91 v katastrálním území Lehom.

181)  …  zrušit usnesení č. 110 ze dne 17.10.2021 a zveřejnit záměr směny p.p.č. 1274/106 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/85) o výměře 1373 m2 za p.p.č. 1005/11 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1005/1) o výměře 298 m2 a p.p.č. 911 o výměře 1373 m2.

182)  …  zrušit usnesení č. 151/2021 ze dne 07.10.2021.

183)  …  poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč.

184)  …  poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč.

185)  …  poskytnout dar pro TJ Sokol Strážov ve výši 200 000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

186)  …  vydání opatření obecné povahy – Změna č. 1 územního plánu Strážov.

187)  …  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

188)  …  pro rok 2022 pro Strážov výši vodného na 35,56 Kč bez DPH/m3 a výši stočného na 24,48 Kč bez DPH/m3. Součástí kalkulace ceny vodného a stočného je dotace ceny ze strany města Strážov, které se tímto zavazuje uhradit společnosti ČEVAK a.s. dotaci k ceně, která je pro rok 2021 stanovena ve výši 285 500 Kč.

189)  …  pro rok 2022 výši vodného pro Zahorčice, Víteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici ve formě dvousložkové ceny s roční pevnou složkou 100 Kč bez DPH za odběrné místo a pohyblivou složkou 22,73 Kč/m3 bez DPH.

190)  …  vyrovnaný rozpočet města na rok 2022 s následujícími parametry: příjmy 46 950 630 Kč a výdaje 46 950 630 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 500 tisíc Kč na jednu akci bez dopadu na rozpočtový schodek.

191)  …  střednědobý výhled hospodaření pro období 2022 – 2026 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.

192)  …  poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 945 474 Kč na dobu do 31.12.2022 Základní škole a mateřské škole Strážov, p.o., se sídlem Strážov 92.

193)  …  rozpočtová opatření č. 12/2021 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

194)  …  žádost o směnu části p.p.č. 198/4 za p.p.č. 14/1, 11, 9 a 10 v k.ú. Božtěšice na Šumavě.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

195)  …  rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Březen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 2. 2024
27. 2. 2024
28. 2. 2024
29. 2. 2024
1. 3. 2024
2. 3. 2024
3. 3. 2024
4. 3. 2024
5. 3. 2024
6. 3. 2024
7. 3. 2024
8. 3. 2024
9. 3. 2024
10. 3. 2024
11. 3. 2024
12. 3. 2024
13. 3. 2024
14. 3. 2024
15. 3. 2024
16. 3. 2024
17. 3. 2024
18. 3. 2024
19. 3. 2024
20. 3. 2024
21. 3. 2024
22. 3. 2024
23. 3. 2024
24. 3. 2024
25. 3. 2024
26. 3. 2024
27. 3. 2024
28. 3. 2024
29. 3. 2024
30. 3. 2024
31. 3. 2024