Usnesení – 17.12.2020

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 17.12.2020 od 19.00 hodin v Základní škole (č.p. 92) ve Strážově.

Zastupitelstvo rozhodlo:

110)  …  směnit p.p.č. 1264/2 o výměře 687 m2 a p.p.č. 1274/106 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1274/85) o výměře 1373 m2, které připadnou do vlastnictví města, za lesní pozemkovou parcelu č. 1005/10 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1005/1) o výměře 686 m2, která připadne do vlastnictví Václava Beneše, vše v k.ú. Strážov na Šumavě, bez dalšího finančního vyrovnání.

111)  …  směnit p.p.č. 1390 o výměře 4272 m2, která připadne do vlastnictví města, za pozemkovou parcelu č. 504/7 o výměře 14963 m2, která připadne do vlastnictví Dagmar Majerové, vše v k.ú. Strážov na Šumavě, bez dalšího finančního vyrovnání.

112)  …  směnit část p.p.č. 138/2 o výměře 198 m2, část p.p.č. 147 o výměře 15 m2, část p.p.č. 146 o výměře 61 m2, část p.p.č. 49 o výměře 22 m2, část p.p.č. 342 o výměře 8 m2 a část p.p.č. 11 o výměře 1831 m2, které připadnou do vlastnictví města, za část p.p.č. 138/1 o výměře 256 m2, p.p.č. 353 o výměře 27 m2, část p.p.č. 340 o výměře 192 m2, část p.p.č. 341 o výměře 12 m2, část p.p.č. 145 o výměře 458 m2, část p.p.č. 350/1 o výměře 157 m2, část p.p.č. 350/1 o výměře 58 m2, část p.p.č. 345 o výměře 265 m2, část p.p.č. 151 o výměře 36 m2 a část p.p.č. 151 o výměře 674 m2, které připadnou v různém poměru do vlastnictví Tomáše Fremutha, Mgr. Mileny Šaškové a MUDr. Lumíra Šaška, vše v k.ú. Mladotice u Čachrova, bez dalšího finančního vyrovnání.

113)  …  vyvěsit záměr směny části st.p.č. 68 za část p.p.č. 605/2 v katastrálním území Krotějov.

114)  …  poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč.

115)  …  poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

116)  …  obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pověřila radu dále řešit systém svozu odpadů.

117)  …  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2020 až 2029.

118)  …  pro rok 2021 pro Strážov výši vodného na 34,08 Kč bez DPH/m3 a výši stočného na 23,02 Kč bez DPH/m3. Součástí kalkulace ceny vodného a stočného je dotace ceny ze strany města Strážov, které se tímto zavazuje uhradit společnosti ČEVAK a.s. dotaci k ceně, která je pro rok 2021 stanovena ve výši 278.212 Kč.

119)  …  pro rok 2021 výši vodného pro Zahorčice, Viteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici ve formě dvousložkové ceny s roční pevnou složkou 100 Kč bez DPH za odběrné místo a pohyblivou složkou 22,73 Kč/m3 bez DPH.

120)  …  rozpočet města na rok 2021 s následujícími parametry: příjmy 30 171 750 Kč a výdaje 38 294 864 Kč, přičemž schodek ve výši 8 123 114 Kč bude hrazen z úspor minulých let. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 500 tisíc Kč na jednu akci bez dopadu na rozpočtový schodek.

121) … střednědobý výhled hospodaření pro období 2021 – 2025 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.

122)  …  rozpočtová opatření č. 11/2020 ve formě rozpočtových změn.

123)  …  změnu hranice katastrálních území Strážov na Šumavě a Zahorčice na Šumavě, jejíž předmětem je přičlenění p.p.č. 478/6 a 478/9 z k.ú. Strážov na Šumavě do k.ú. Zahorčice na Šumavě.

Zastupitelstvo zamítlo:

124)  …  nabídku manželů Radky a Ladislava Chalušových,  na směnu p.p.č. 148/17 v k.ú. Opálka za p.p.č. 80 v k.ú. Viteň.

 

 

 

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024