Usnesení – 27.04.2022

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 27. dubna 2022 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

74)  …  účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2021 (zisk ve výši 235 803,63 Kč) a souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku přídělem do rezervního fondu.

75)  …  přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava ve výši 640 000 Kč v rámci opatření „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na akci „Pořízení přívěsu pro SDH Zahorčice“.

76)  …  přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 35 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora činnosti informačních center“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup inventáře do nových prostor informačního centra.

77)  …  přijetí dotace z Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč v rámci dotačního programu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na oprava opěrné zdi před bytovým domem čp. 267/268 ve Strážově.

78)  …  uzavření pracovní smlouvy se Zdeňkem Sýkorou (pracovní smlouva od 01.05.2022 do 30.09.2022 se zkušební dobou 3 měsíce, na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce. Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

79)  …  uzavření smlouvy o dílo na akci “Výměna aeračního systému na ČOV ve Strážově“ s firmou ČEVAK  a.s. se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice, za cenu 375 920 Kč.

80)  …  rozpočtová opatření č. 4/2022 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

81)  …  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na práce v lese se všemi dodavateli, kteří uzavřeli smlouvy dle usnesení rady č. 25/2022.

Rada zamítla:

82)  …  poskytnutí příspěvku na opravu balkónů v bytovém domě č.p. 331 a 332 ve Strážově, neboť k tomuto účelu by měl sloužit fond oprav, který je plně v režii Stavebního a nájemního družstva Strážov.

Rada pověřila:

83)  …  Jiřího Tomana, aby v součinnosti se členy SDH Viteň, připravil podklady pro zadávací řízení na nákup dopravního automobilu.

84)  …  starostu zajištěním nabídek na opravu opěrné zdi před bytovým domem čp. 267/268 ve Strážově.

85)  …  starostu, aby požádal Státní pozemkový úřad o převod pozemku p.č. 291/3 v k.ú. Lukavice u Strážova.

Rada doporučuje:

86)  …  zastupitelstvu schválit žádost Jana a Evy Tománkových o směnu části pozemkové parcely č. 73/1 za část pozemkové parcely č. 127/1 v k.ú. Horní Němčice s tím, že pověřila starostu získat vyjádření majitele sousední nemovitosti Václava Koláře.

Rada stanovila:

87)  …  pravidla pro půjčování velkokapacitního stanu. Poplatek za půjčení je stanoven ve výši 2 000 Kč. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny místní spolky. Každý jednotlivý pořadatel je poplatek povinen zaplatit i když se jedná o akci pro veřejnost (s výběrem vstupného i bez vstupného).

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022