Usnesení – 24.03.2021

Usnesení ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve středu 24. března 2021 od 15.30 hod. v kanceláři starosty.

Rada schválila:

17)  … uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení „Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ s firmou DOPAS s.r.o., se sídlem Kubelíkova 42, Praha, přičemž podíl města na celkových nákladech je 59 736 Kč.

18)  … uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

19)  … uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ s Úřadem práce ČR na jedno pracovní místo v období od 19.4.2021 do 31.10.2021.

20)  … uzavření pracovní smlouvy se Zdeňkem Sýkorou (pracovní smlouva od 19.04.2021 do 31.10.2021 na úvazek 8 hodin denně) na úklidové a pomocné práce. Rada zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

21)  … uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – kanalizace – jihovýchodní okraj města“ s firmou VPS ENVI s.r.o. se sídlem Sobětice 53 za cenu 223 tisíc Kč bez DPH.

22)  …  uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže v hospodářských objektech fary od Římskokatolické farnosti Nýrsko, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2021.

23)  …  požadavek SDH Strážov na nákup tlakové myčky řady Kränzle za cenu cca 30 000 Kč.

24)  …  žádost Libora Schwarze o souhlas s výstavbou dřevěné pergoly na pozemkové parcele č. 1406/1 v katastrálním území Strážov na Šumavě v těsném sousedství bytového domu č.p. 283/284 za podmínek uvedených v zápisu.

25)  …  rozpočtová opatření č. 2/2021 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

26)  …  zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.

27)  …  zastupitelstvu schválit příspěvek z rozpočtu města na provoz prodejny Západočeského konzumního družstva ve Vitni pro rok 2021 ve výši 35 000 Kč.

28)  …  zastupitelstvu schválit poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji ve výši 78100 Kč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021.

29)  …  zastupitelstvu schválit směnu pozemků v k.ú. Zahorčice na Šumavě s Ladislavem Tauškem,  která řeší narovnání vlastnických vztahů při místní komunikaci na Krotějov.

30)  …  zastupitelstvu schválit koupi pozemkových parcel v k.ú. Viteň o celkové výměře cca 4 hektary za cenu 30Kč/m2.

Rada pověřila:

31)  …  starostu zajištěním souhlasu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ke zrušení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Opálka.

32)  …  starostu, aby s majitelkou pozemkové parcely č. 309/149 v k.ú. Rovná projednal podmínky pronájmu.

        

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022